336846
336846
omssb
2018-01-12T14:59:00.000Z
no

Innlegg i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité 10. januar 2018 om omorganiseringen i SSB

Publisert:

Styreleder i SSB Morten Reymerts innlegg i kontroll- og konstitusjonskomiteen 10. januar 2018 om omorganiseringen i SSB. Den skriftlige redegjørelsen som ble levert komiteen ligger som vedlegg.

Komiteleder, ærede komitemedlemmer

 

Jeg oppfatter invitasjonen til høringen slik at det er primært omorganisering av Forskningsavdelingen som komiteen er opptatt av. Jeg vil derfor gi en kort framstilling av styrets behandling av denne saken.

Innledningsvis vil jeg imidlertid si noe om styrets rolle og oppgaver.

Kortfattet er oppgavene til styret å vedta strategi og årlig virksomhetsplan, å fremme budsjettforslag og føre alminnelig tilsyn med virksomheten. Administrerende direktør forestår daglig ledelse med unntak av de saker som hører inn under styret.

Styret fører en protokoll fra møtene som redegjør for styrets vedtak. Styreleders oppgave er å innkalle til styremøter og å lede styrets arbeid.

Styret i Statistisk sentralbyrå ansetter som kjent ikke administrerende direktør. Styret uttaler seg imidlertid om kravene til ny administrerende direktør på overordnet nivå.

Så over til Forskningsavdelingen.

Administrerende direktør Christine Meyer orientert styret i september 2016 om at hun hadde nedsatt et utvalg som skulle se på organiseringen av Forskningsavdelingen.

Bye-utvalgets rapport forelå ved årsskiftet 2016/2017. Første orientering til styret ble gitt på styremøtet februar i fjor, men da uten realitetsbehandling.

I forkant av styremøtet i februar var det allerede en offentlig diskusjon om forslagene i Bye-utvalgets rapport. De store organisasjonene i arbeidslivet hadde også sendt bekymringsbrev til finansministeren og arbeids- og sosialministeren.

Etter styremøtet i februar deltok jeg på møter med lederne i Forskningsavdelingen og på møte med sjeføkonomene i LO og NHO om forskningsavdelingen.

I begynnelsen av mars mottok undertegnede og styrets nestleder et utkast til et prinsippnotat om forskningsvirksomheten i SSB fra Christine Meyer. På dette tidspunkt var min vurdering at det var stor bekymring knyttet til saken, og jeg ga derfor tydelig tilbakemelding på innholdet i notatet i en mail tidlig i mars.

Jeg la opp til at styret skulle realitetsbehandle forslaget til omorganisering av forskningsvirksomheten på styremøte 26. april. I forkant av styrets behandling ba jeg om et møte med Finansdepartementet for å få en nærmere avklaring av departementets holdning. På bakgrunn av dette møtet utarbeidet jeg et forslag til vedtak. I vedtaket fra møtet står det blant annet:  

Styret vedtar følgende overordnede prinsipper for forskning i SSB: Forskningen skal gi tilbakevirkning til statistikken, den skal inneholde empiriske forskningsbaserte studier med relevans for den norske samfunnsutviklingen og den skal inngå i en sammenhengende kunnskapskjede.

Styret viser til ny strategi for SSB ble vedtatt i desember 2016 og understreker at gjennomføringen av prinsippene og organiseringen av forskningsvirksomheten må bidra til å understøtte denne.

Styret ber om at det i det videre arbeid med gjennomføring av prinsippene og organisering av forsknings-, utrednings og analysevirksomheten i Statistisk sentralbyrå blir lagt vekt på følgende:

-              Statistikkproduksjon er Statistisk sentralbyrås primæroppgave og en positiv vekselvirkning mellom denne og forskning, analyser og utredning er en forutsetning for at forskningsvirksomheten i et statistikkbyrå kan forsvares over tid. Styret ber derfor om at forskningsvirksomhetens bidrag til utvikling av statistikkproduksjonen må tydeliggjøres bedre enn tidligere, jf. omtale i virksomhetsplanen for 2017.

-              Forskning, utredning og analyse har vært en viktig del av Statistisk sentralbyrås virksomhet gjennom lang tid og denne virksomheten nyter stor respekt og anerkjennelse i det norske samfunnet, ikke minst hos partene i arbeidslivet. Faglige analytiske bidrag fra SSB har vært sentrale i offentlige utredninger, i arbeid i departementer, organisasjoner og næringsliv. På denne måten har SSBs forsknings-, utrednings- og analysevirksomhet gitt svært verdifulle bidrag til et fellesskap om faktiske forhold i det norske samfunnet. Disse kvalitetene må videreføres ved endret organisering.

-              Statistisk sentralbyrå har ved sin nærhet til datakildene en unik stilling til å utvikle og vedlikeholdet et modellapparat som kan bidra til analyser, evalueringer og framskrivninger av økonomiske og demografiske forhold i det norske samfunnet.  Disse oppgavene må kunne videreføres. Samtidig må det faglige innholdet løpende fornyes og tilpasses kunnskapsutviklingen nasjonalt og internasjonalt.

-              Forskningen i SSB må være av høy internasjonal standard.

Styret konstaterer at forskning er et av temaene som vil bli behandlet av Statistikklovutvalget.  Styret mener at forskning fortsatt bør være en del av SSBs virksomhet. Styret ber administrerende direktør hensynta arbeidet i Statistikklovutvalget i den videre oppfølging av prinsippene og organiseringen.

Organisering av forskningsavdelingen ble også omtalt på styremøtene i juni og september i fjor. Christine Meyer redegjorde på disse møtene at den videre organisasjonsprosessen skjedde i godt samarbeid med tillitsvalgte/fagforeningene.

På styremøtet i juni la administrerende direktør også fram oppdaterte risikovurderinger for virksomheten. Styret fant imidlertid at disse ikke var tilstrekkelig og ba om at de ble supplert med risikovurderinger knyttet til organisasjonsendringene.

Etter styremøtet i september var styrets neste styremøte planlagt 30. november.

Da de første oppslagene om innplasseringen i Forskningsavdelingen dukket opp i slutten av oktober  tok Christine Meyer kontakt med meg og orienterte meg om status for innplasseringen.

Styret mottok 10. november et brev fra Finansdepartementet de ba om å sette omorganiseringen på hold og å se nærmere på virksomhetsprinsippene og innplasseringskriteriene for Forskningsavdelingen.

Christine Meyer sa som kjent opp sin stilling 12. november.

Konstituert administrerende direktør Birger Vikøren besluttet senere å reversere de beslutningene om innplassering som tidligere administrerende direktør Christine Meyer hadde besluttet. Styret tok dette til etterretning på styremøte 30. november.