Det er flere forhold som kjennetegner kvaliteten i offisiell statistikk. Ofte fokuseres det på nøyaktighet når man snakker om kvaliteten i statistikk, altså om tallene gir en presis beskrivelse virkeligheten. For brukerne er det også viktig at statistikken er relevant slik at den beskriver det fenomenet de er interessert i. Statistikken må være aktuell nok til å være grunnlag for beslutninger, og derfor må det ikke ta for lang tid før den publiseres. Tidsserier som beskriver utviklingen på et område, og sammenligning med tilsvarende utvikling i andre land er ofte viktig. Det må også være lett å finne fram til tallene man som bruker har behov for, og lett å forstå dem.

Felles rammeverk for kvalitet

Retningslinjer for europeisk statistikk (European Statistics Code of Practice – CoP) er et felles rammeverk for kvalitet i den offisielle statistikken i hele Europa. Norge er inkludert gjennom EØS-avtalen. Retningslinjene er basert på ulike brukerbehov som offisiell statistikk skal tilfredsstille.

Den norske statistikkloven og Retningslinjer for europeisk statistikk stiller krav til offisiell statistikk og beskriver hvilke kvalitetskrav som skal oppfylles. Statistikkloven og retningslinjene har mye felles, men retningslinjene har flere prinsipper for god kvalitet og detaljerte indikatorer under hvert prinsipp. Statistikkloven omtaler bare deler av rammeverket og beskrivelsene er mer overordnede.

Krav til institusjonen, produksjonen og produktene

Retningslinjene for europeisk statistikk stiller krav om institusjonelle forhold, produksjonsprosessene og de statistiske produktene. De er formulert som 16 prinsipper med en rekke underliggende indikatorer.

Retningslinjer for europeisk statistikk ble utviklet i 2005 og revidert i 2011 og 2017. SSB har bidratt i utvikling av Retningslinjene.

Prinsippene tar utgangspunkt i brukerbehovene som setter krav til produktene, de underliggende prosessene og til institusjonelle forhold som er spesifikke for statistikkprodusenter. Hvert av de 16 prinsippene har underliggende indikatorer, og de kan leses i sin helhet i retningslinjene (åpne som pdf).

Institusjonelle forhold (sturktukvalitet)

Faglig uavnhengighet

Koordinering og samarbeid

Mandat for datainnsamling og tilgang til data

Tilstrekkelige ressurser

Kvalitetsbevissthet

Statistisk konfidensialitet og informasjonssikkerhet

Upartiskhet og objektivitet

Statistiske prosesser (Prosesskvalitet)

Gode metoder

Egnede statistiske prosedyrer

Rimelige krav til oppgavegiverne

Kostnadseffektivitet

Statistiske produkter (Produktkvalitet)

Relevans

Nøyaktighet og pålitelighet

Aktualitet og punktlighet

Sammenheng og sammenlignbarhet

Tilgjengelighet og klarhet

Rammeverk for kvalitetssikring

Rammeverk for kvalitetssikring i det europeiske statistikksystemet støtter opp under kvalitetskravene og gir råd om metoder, verktøy og praksis som har vist seg å være nyttig ved implementering av retningslinjene.