FNs ti fundamentale prinsipper for offisiell statistikk er det sentrale grunnlaget for alle kvalitetsrammeverkene.

FNs statistiske kommisjon har på bakgrunn av en rekke verdier og utviklingsmål med mer, utarbeidet de fundamentale prinsippene for offisiell statistikk

Prinsippene ble første gang vedtatt i kommisjonen i 1994. I oppkjøringen til tjueårsmarkeringen i 2014 ønsket man å styrke prinsippenes posisjon, og 29.januar 2014 ga FNs generalforsamling sin endelige tilslutning. Prinsippene er sentrale i FNs arbeid med offisiell statistikk og et viktig rammeverk for nasjonale statistikkbyråer og produsenter av offisiell statistikk verden over.

1. Offisiell statistikk er et uunnværlig ledd i informasjonssystemet i et demokratisk samfunn. Den skaffer myndigheter, markedsaktører og offentligheten data om økonomi, demografi, sosiale forhold og miljø. Til dette formål må offisiell statistikk - for å være til praktisk nytte - utarbeides og gjøres tilgjengelig på et uavhengig grunnlag av statistikkbyråene for å innfri borgernes rett til offentlig informasjon.

2. For å bevare tillit til offisiell statistikk må statistikkbyråene treffe beslutninger på basis av ene og alene profesjonelle overveielser, som inkluderer vitenskapelige prinsipper og profesjonell etikk når det gjelder metoder og fremgangsmåter for innsamling, bearbeiding, lagring og presentasjon av statistiske data.

3. For å gjøre en korrekt tolkning av data lettere, skal de statistiske byråene presentere informasjon om statistikken i henhold til vitenskapelige prinsipper for kilder, metoder og behandlingsmåter.

4. Statistikkbyråene er berettiget til å kommentere feilaktige tolkninger og misbruk av statistikk.

5. Data som skal brukes til statistikk, kan bli innhentet fra alle typer kilder, det være seg statistiske undersøkelser eller administrative registre. Statistikkbyråene skal velge kilde på grunnlag av kvalitet, aktualitet, kostnader og byrden for oppgavegiverne.

6. Individuelle data som er innhentet fra alle typer kilder, det være seg fra en fysisk eller juridisk person, skal være strengt konfidensielle og utelukkende brukes til statistiske formål.

7. Lovene, vedtektene og prinsippene som de statistiske systemene forholder seg til, skal gjøres offentlig kjent.

8. Koordinering mellom statistikkbyråene landene imellom er av vesentlig betydning for å oppnåoverensstemmelse og effektivitet i det statistiske systemet.

9. Bruk av internasjonale begreper, klassifikasjoner og metoder av statistikkbyråene i hvert land fremmer overensstemmelse og effektivitet av statistiske systemer på alle offisielle nivå.

10. Bilateralt og multilateralt samarbeid om statistikk bidrar til forbedring av systemene for offisiell statistikk i alle land.

Andre rammeverk

Andre slike rammeverk er FNs National Quality Assurance Framework (NQAF) og OECDs rådsanbefalinger om gode statistiske praksiser. IMF har også utarbeidet et rammeverk for kvalitetsvurdering av offisiell statistikk.

FNs National Quality Assurance Framework (NQAF)

FNs National Quality Assurance Framework (NQAF) gir en basis for nasjonale kvalitetsrammeverk i regioner som ikke har andre slike rammeverk. NQAF stiller på samme måte som retningslinjene for europeisk statistikk krav til de institusjonelle forholdene, produksjonsprosessene og de statistiske produktene.

NQAF omfatter 19 kvalitetsprinsipper med en rekke underliggende indikatorer. NQAF er publisert i en manual som også inneholder anbefalinger og god praksis om implementering av kvalitetssystemet, også med hensyn til nye datakilder og dataprodusenter. I tillegg er det utarbeidet en sjekkliste knyttet til NQAF, som kan brukes til selvvurdering.

OECDs rådsanbefalinger om gode statistiske praksiser

Rådet i OECD vedtok i november 2015 anbefalinger om gode statistiske praksiser.

Formålet med rammeverket er å gjennomføre kvalitetsevalueringer av medlemslandenes statistikksystemer. Det er en av de sentrale verktøyene når nye medlemsland skal vurderes. Samtidig skal Rådet være orientert om implementering i alle OECDs medlemsland. Prinsippene i OECDs anbefalte praksiser er i hovedsak sammenfallende med retningslinjene for europeisk statistikk som Norge følger.