Alt innhold for området offentlig sektor

Vis innholdstyper

Søkeresultat

 • Data om brukere av omsorgstjenester forsinket

  Ny rapporteringsløsning for kommunene og ny datakilde for statistikk gjør at KOSTRAs planlagte publisering av indikatorer for brukere i omsorgstjenesten 15. mars forsinkes.

  Artikkel
 • Nøkkeltall for KOSTRA

  Brutto driftsutgifter for kommunene endte på 454 milliarder i fjor, mens de for fylkeskommunene lå på 79 milliarder.

  Artikkel
 • Kraftigere inntektsvekst i det offentlige

  Offentlig forvaltnings samlede inntekter vokste med rundt 9 prosent i 2018. Tilsvarende vekst i 2017 var 6 prosent.

  Artikkel
 • Flere menn i kvinnedominerte utdanningsprogram

  Siden 2010 har andelen mannlige elever i tradisjonelt kvinnedominerte utdanningsprogram økt. I helse- og oppvekstfaget har andelen menn steget med 7,2 prosentpoeng i perioden 2010 til 2018.

  Artikkel
 • Gjelden øker raskere enn inntektene

  Siden år 2000 er norske kommuners gjeld firedoblet. Gjelden har også økt raskere enn driftsinntektene. Stort investeringsbehov og lavt rentenivå ligger bak denne utviklingen.

  Artikkel
 • 877 milliardar kroner innbetalt i 2018

  I 2018 vart det betalt inn 877 milliardar kroner i skatt. Det svarar til ein auke på over 8 prosent frå 2017.

  Artikkel
 • Spansk mest populært

  46 prosent av alle elevar som tek eit tredje språk på ungdomskulen, har spansk. 37,5 prosent har tysk, medan 16 prosent har fransk.

  Artikkel
 • Kjøpevekst i staten

  Det samlede innkjøp av varer og tjenester for offentlig sektor utgjorde 523 milliarder kroner i 2017, en økning på 23 milliarder fra 2016. Statsforvaltningen økte mest, og leveranse av seks nye kampfly til forsvaret er en av forklaringene til den ...

  Artikkel
 • Økte inntekter fra olje- og gassutvinning medførte gode driftsresultat

  Offentlig eide ikke-finansielle foretak leverte sterkere driftsresultat for 2017 enn for 2016. Det skyldes først og fremst høyere driftsinntekter for foretak innenfor bergverksdrift og utvinning.

  Artikkel
 • Fordringer på 12 billioner

  Ved utgangen av årets 3. kvartal var offentlig forvaltnings fordringsmasse nesten 12 billioner kroner stor, mens gjelden utgjorde halvannen billion.

  Artikkel
 • Utgiftene øker sakte, men sikkert

  Offentlige utgifter utgjorde de siste fire kvartalene 59 prosent av BNP i Fastlands-Norge.

  Artikkel
 • Stor økning i Svalbard-utgiftene

  Statens utgifter på Svalbard økte med 13 prosent fra 2016 til 2017 og passerte 1 milliard kroner for første gang. Nye utgiftstyper står bak mesteparten av økningen.

  Artikkel
 • Kyrkjeleg fellesråd – rapportering 2018

  Notater 2018/43

  Notatet « Kyrkjeleg fellesråd-rapportering 2018» er meint å vere ei samling av informasjon til hjelp i filoppbygging og konvertering av årsrekneskapen til rekneskapsrapport.

  Publikasjon
 • KOSTRA-rapportering 2018

  Notater 2018/42

  Notatet «KOSTRA-rapporteringen 2018» er ment å være en samling av informasjon til hjelp i filoppbygging og konvertering av årsregnskapet til regnskapsrapport.

  Publikasjon
 • Stabile oppholdstall på krisesentrene, men utgiftene øker

  Tallet på overnattingsdøgn ved krisesentrene var praktisk talt uendret i 2017, mens tallet på dagbrukere og dagbesøk gikk noe ned. Kommunenes betaling for krisesentertjenester økte likevel med over 2 prosent.

  Artikkel