Alt innhold for området offentlig sektor

Vis innholdstyper

Søkeresultat

 • 10 billioner i fordringer

  Ved utgangen av 1. kvartal 2017 er statsforvaltningens fordringer beregnet til 10 400 milliarder. Det er første gang statens finansielle eiendeler overstiger 10 billioner. 

  Artikkel
 • Ein av fire 18-åringar har aldri hatt hol i tennene

  I 2016 hadde om lag 24 prosent av landets 18-åringar vakse opp utan besøk av Karius og Baktus. Mykje har hendt med borns tannhelse sidan 1985 då nær sagt alle 18-åringane hadde hatt eitt eller fleire hol i tennene.

  Artikkel
 • Kommunale gebyrer økte 2,4 prosent

  De kommunale gebyrene knyttet til bolig økte med 2,4 prosent på landsbasis fra januar 2016 til januar 2017. I gjennomsnitt betaler en enebolig litt under 11 200 kroner for vann, avløp, renovasjon samt feiing og tilsyn knyttet til boligen i 2017.

  Artikkel
 • Svært få kommuner med fritak for eiendomsskatt på hytter

  Fra og med i år har kommunene mulighet til å gi fritak for eiendomsskatt for fritidsboliger. Bare 5 av i alt 282 kommuner med eiendomsskatt på boliger har gjort slikt fritak i 2017.

  Artikkel
 • Skatteinnbetalingane på nivå med 2015

  Hittil i år er det betalt inn 411 milliardar kroner i skatt i Noreg. Det svarar til ein auke på 3,5 prosent jamført med dei fem fyrste månadene i 2016.

  Artikkel
 • Økte skatteinntekter gir kommunene lavere underskudd

  Regnskapstall for kommunekonsernene for 2016 viser en økning i skatteinntekter på 14 milliarder, noe som bidro sterkt til at netto driftsresultat økte med om lag 5 milliarder fra 2015 til 2016.

  Artikkel
 • Nøkkeltall for KOSTRA

  Rekordhøy svarprosent for de reviderte tallene i kommunene og fylkeskommunene i KOSTRA.

  Artikkel
 • Gode driftsresultater for fylkene også i 2016

  Samlet sett hadde fylkeskonsernene et netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter på 5 prosent i 2016. Gode resultater over tid gir solid økonomisk handlingsrom.

  Artikkel
 • Lavere utgiftsvekst

  Etter en periode med relativt sterk økning i offentlig forvaltnings utgifter er nå veksten lavere enn 5 prosent for annet kvartal på rad.

  Artikkel
 • Handlingsregelen og endringer i Statens pensjonsfond utland

  Økonomiske analyser 2/2017

  I denne artikkelen studerer vi hvordan det finanspolitiske handlingsrommet påvirkes av endringer i henholdsvis oljepris og internasjonale aksjekurser. Analysen illustrerer at den nye 3-prosentbanen er svært sensitiv for endringer i verdien av fondet.

  Artikkel
 • Underskudd på 26 milliarder kroner

  Statsregnskapet for 1. kvartal 2017 viser en inntektsvekst på nærmere 8 milliarder og en økning i utgiftene på 34 milliarder kroner.

  Artikkel
 • Flere 62-åringer tar ut pensjon, små kostnader for pensjonssystemet

  Etter pensjonsreformen har mange flere 62-åringer tatt ut pensjon. Forskning viser en sammenheng mellom forventet levealder og hvor tidlig man velger å ta ut pensjon. Tidlig pensjon har imidlertid beskjedne økonomiske konsekvenser for pensjonssyst...

  Artikkel
 • Auka skatteinnbetalingar trass lågare oljeskattar

  Hittil i år er det betalt inn 274 milliardar kroner i skatt i Noreg. Det svarar til ein auke på 1,3 prosent samanlikna med dei fire fyrste månadane i 2016.

  Artikkel
 • Så mye har petroleumsinntektene falt

  Statens petroleumsinntekter var høye gjennom 2000-tallet, men det markante fallet de siste to årene har ført dem tilbake til nivået mellom midten av 1980-årene og 2000.

  Artikkel
 • Færre medlemmer i Den norske kirke

  I 2016 var det registrert rundt 3,8 millioner medlemmer i Den norske kirke (Dnk). Dette er 41 000 færre enn året før og hele 90 000 færre enn for fire år siden.

  Artikkel