Alt innhold for området offentlig sektor

Vis innholdstyper

Søkeresultat

 • Overskuddet faller

  Overskuddet i offentlig forvaltning er beregnet til 36 milliarder kroner for 1. kvartal 2020. Dette er mer enn en halvering sammenlignet med samme periode i 2019. Lavere inntekter fra petroleumssektoren er hovedforklaringen på nedgangen.

  Artikkel
 • Nedgang i skatteinnbetalingane

  Skatterekneskapen for dei fire første månadene av 2020 syner ein nedgang i samla innbetalingar på 6,7 prosent frå same periode i fjor. Mykje av dette har samanheng med utsette fristar for innbetaling av skatt for selskap.

  Artikkel
 • Gruppering av kommuner etter folkemengde og økonomiske rammebetingelser 2018

  Rapporter 2020/18

  Statistisk sentralbyrå har utarbeidet en kommunegruppering basert på kommunenes folkemengde og økonomiske rammebetingelser.

  Publikasjon
 • Færre barnehager og færre barn

  Siden toppåret i 2008 har det blitt stadig færre barnehager her i landet. Antall barn med barnehageplass fortsatte å øke frem til 2013, men mindre årskull har ført til en nedgang også her.

  Artikkel
 • Eiendomsskatt, kommunereform og statistikk

  Antall kommuner med eiendomsskatt gikk ned fra 371 til 319 fra 2019 til 2020. Dette skyldes hovedsakelig de mange kommunesammenslåingene som trådte i kraft 1. januar i år.

  Artikkel
 • Nøkkeltall for KOSTRA

  Brutto driftsutgifter for kommunene endte på 476 milliarder i fjor, mens de for fylkeskommunene lå på 83 milliarder.

  Artikkel
 • Store kursgevinster øker finansformuen

  Ved utgangen av 2019 hadde offentlig forvaltning en finansformue på drøyt 11 800 milliarder kroner. Dette er 1 850 milliarder mer enn ved inngangen til året.

  Artikkel
 • Flere innvandrere går i lære

  Fra 2010 til 2019 har innvandrerandelen i fagopplæring økt fra 5 til 13 prosent. Blant innvandrere i fagopplæring er det mindre overvekt av menn enn i den øvrige befolkningen, til tross for en økning i andel menn på 10 prosentpoeng i perioden.

  Artikkel
 • Sentralitetsindeksen

  Notater 2020/04

  Sentralitetsindeksen er en kode med en verdi for hver kommune, som gir et mål for kommunens sentralitet. Her beskrives en oppdatering av indeksen for 2020-kommunene.

  Publikasjon
 • 944 milliardar kroner betalt inn i 2019

  I 2019 vart det betalt inn 944 milliardar kroner i skatt. Det svarar til ein auke på 7,6 prosent samanlikna med 2018.

  Artikkel
 • Ein auke i talet på private grunnskolar

  I 2019 var det 261 private grunnskolar i Noreg. Dette svarer til ein auke på 62 prosent sidan 2009. Talet på offentlege grunnskolar er redusert med 13 prosent i same tidsperiode.

  Artikkel
 • Store endringer i kommunekartet – og statistikken

  Ved årsskiftet bor én av tre i en kommune som er slått sammen under kommune- og regionreformen. Det nye kommunekartet bærer preg av store endringer – noe som vil merkes i statistikken.

  Artikkel
 • Olje- og gassutvinning fortsatt største næringen

  Offentlig eide ikke-finansielle foretak leverte sterkere driftsresultat for 2018 enn for 2017. Det skyldes først og fremst høyere driftsinntekter for foretak innenfor bergverksdrift og utvinning.

  Artikkel
 • Jevn økning i offentlige utgifter

  Offentlig forvaltnings totale utgifter lå for de fire siste kvartalene samlet sett på om lag 1780 milliarder kroner. Utgiftene øker litt raskere enn BNP for Fastlands-Norge.

  Artikkel
 • Stor økning i utgiftene

  Statens utgifter på Svalbard økte med 35 prosent fra 2017 til 2018. Nye utgiftstyper står bak mesteparten av økningen.

  Artikkel