Alt innhold for området offentlig sektor

Vis innholdstyper

Søkeresultat

 • System for beregning av nasjonale tall i KOSTRA del IV

  Notater 2014/19

  Denne rapporten dokumenterer prosjektet ”System for beregning av nasjonale tall, del IV”. Prosjektet er en oppfølger til prosjektene ”System for beregning av nasjonale tall i KOSTRA” fra 2010, ”System for beregning av nasjonale tall i KOSTRA_del I...

  Publikasjon
 • Offentlig forvaltning

  Økonomiske analyser 1/2014

  Forvaltningens utgifter økte nominelt med 6,3 % fra 2012 til 2013, mens samlede inntekter økte med 0,5 %. Antall sysselsatte i offentlig forvaltning økte i 2013 med 1,4 %, mens bruttoinvesteringer i fast kapital økte med 9,5 % målt i faste priser.

  Artikkel
 • Kostnaden for det offentlige av flere innvandrere

  Samfunnsspeilet 5/2013

  Med god integrering på arbeidsmarkedet kan høy innvandring i noen grad utsette, men i liten grad endre, eldrebølgens belastning for offentlige finanser på lang sikt. Innvandrere fra Asia og Afrika forsørges i større grad enn andre grupper av det o...

  Artikkel
 • Holdning til bistand 2013

  Rapporter 2013/50

  I denne rapporten legger Statistisk sentralbyrå frem hovedresultatene fra en landsdekkende undersøkelse om folks holdning til norsk utviklingshjelp.

  Publikasjon
 • På jakt etter felles indikatorer for velferd

  Samfunnsspeilet 4/2013

  De nordiske landene peker seg ikke ut ved å bruke en spesielt høy andel av bruttonasjonalproduktet til å dekke befolkningens sosiale behov. Velferdsordningene er organisert noe ulikt fra land til land, men den største utfordringen er felles: økend...

  Artikkel
 • Mange har god helse, færrest i Finland

  Samfunnsspeilet 4/2013

  Mange i Norden, færrest i Finland, mener at de har god helse. Utdanningsnivået er også viktig: Med svekket helse og lite utdanning er det mer sannsynlig at man er mindre yrkesaktiv enn om man hadde høy utdanning.

  Artikkel
 • Er det arbeid til alle i Norden?

  Samfunnsspeilet 4/2013

  I Europa er Norden den regionen som har høyest sysselsetting. Finland, som har den laveste sysselsettingen i Norden, har også høyest andel marginaliserte og ekskluderte fra arbeidsmarkedet. I Norge og Danmark er det derimot en høyere andel uføre.

  Artikkel
 • Størst utgiftsvekst innenfor innvandringsregulering

  Av statens utgifter til å utføre oppgaver og tilby tjenester har det i perioden 2006-2012 vært størst prosentvis økning innenfor innvandringsregulering. Også innenfor miljøvern og Statens vegvesen har utgiftene økt mye i denne perioden.

  Artikkel
 • 4 av 10 statlige kroner går til spesialisthelsetjenesten

  Statlige virksomheter brukte i fjor 262 milliarder kroner på å utføre oppgaver og produsere tjenester. Spesialisthelsetjenesten, altså de statlige sykehusene, sto for nesten 100 av disse milliardene.

  Artikkel
 • Høyest andel statsansatte i Troms - lavest i Rogaland

  Troms er det fylket i Norge med flest statsansatte i forhold til total sysselsetting. Av kommunene er det Leikanger i Sogn som har flest statsansatte relativt sett.

  Artikkel
 • KOSTRA: vedlegg til arbeidsgrupperapporter 2013

  Notater 2013/34

  Vedlegg til notat 33/2013.

  Publikasjon
 • KOSTRA: arbeidsgrupperapporter 2013

  Notater 2013/33

  Dette notatet omfatter rapporter for 2013 fra KOSTRAs arbeidsgrupper. Arbeidsgruppene har en årlig gjennomgang av eventuelle oppdateringer og veldikehold av rapporteringsinnholdet.

  Publikasjon
 • Skattesystemets omfordelende effekt 2005-2013

  Rapporter 2013/29

  Skattesystemet i 2013 er mer omfordelende enn det var i 2005. Skattereformen i 2006 har hatt størst betydning for omfordelingseffekten

  Publikasjon
 • Kommunenes økonomiske atferd 1972-2009

  Rapporter 2013/21

  De siste 35-40 årene har det vært stabilitet i hvilke demografiske, sosiale og geografiske faktorer som er bestemmende for kommunenes pengebruk innenfor ulike tjenestesektorer. Et unntak er barnehagesektoren som har gjennomgått store endringer.

  Publikasjon
 • Sysselsetting i statsforvaltningen

  Rapporter 2013/20

  I denne rapporten kan du lese om statsansatte. Du kan blant annet finne ut hvor lang utdanning de har, i hvilket fylke de jobber og hvilket tjenesteområde som har hatt størst vekst i antall årsverk. 

  Publikasjon