Alt innhold for området offentlig sektor

Vis innholdstyper

Søkeresultat

 • Samferdselsutgiftene har passert 30 milliarder kroner

  Fylkeskommunenes og kommunenes brutto utgifter til samferdselsformål økte med 1,3 milliarder og kom opp i 30,8 milliarder kroner i 2015. Av dette gikk 13,5 milliarder kroner til vei og 15,2 milliarder kroner til kollektivtrafikken i fylkene.

  Artikkel
 • Offentlig forvaltning

  Økonomiske analyser 1/2016

  Som følge av sterk nedgang i petroleumsinntektene ble offentlig forvaltnings samlede inntekter redusert fra 2014 til 2015. Samtidig steg utgiftene: Sektorens nettofinansinvesteringer, eller samlede overskudd, ble redusert med 95 milliarder kroner.

  Artikkel
 • Kommunenes bundne kostnader 2011-2013

  Notater 2015/43

  Formålet med dette notatet er å dokumentere nye estimeringsresultater fra kommunemodellen KOMMODE.

  Publikasjon
 • Smådriftsulemper i inntektssystemet for kommunene

  Notater 2015/44

  Formålet med dette notatet er å diskutere utformingen av mekanismer for kompensasjon av smådriftsulemper gjennom inntektssystemet for kommunene.

  Publikasjon
 • Kyrkjeleg fellesråd - rapportering 2015

  Notater 2015/42

  Publikasjon
 • KOSTRA- rapportering 2015

  Notater 2015/39

  Notatet «KOSTRA-rapporteringen 2015» er ment å være en samling av informasjon til hjelp i filoppbygging og konvertering av årsregnskapet til regnskapsrapport.

  Publikasjon
 • Velferdseffekter av redusert selskapsbeskatning i Norge

  Økonomiske analyser 3/2015

  Hvordan påvirker en reduksjon i selskapsskatten fra dagens 28 prosent til 25 prosent, og tilsvarende økning i personskatten, velferden og investeringer?

  Artikkel
 • Evaluering av pensjonsreformen

  Rapporter 2015/37

  Jo mer levealderen øker, jo større innsparing i alderspensjonsutgiftene: Årlig besparelse anslås til 82 milliarder kroner i 2060. Les om de direkte effektene av pensjonsreformen på utviklingen i arbeidsstyrken og de offentlige pensjonsutgiftene.

  Publikasjon
 • KOSTRA: vedlegg til arbeidsgrupperapporter 2015

  Notater 2015/28

  Publikasjon
 • KOSTRA: arbeidsgrupperapporter 2015

  Notater 2015/27

  Dette notatet omfatter rapporter for 2014 fra KOSTRAs arbeidsgrupper. Arbeidsgruppene har en årlig gjennomgang av eventuelle oppdateringer og vedlikehold av rapporteringsinnholdet.

  Publikasjon
 • Statistikk som samfunnsbistand

  Samfunnsspeilet 2/2015

  I mange utviklingsland dekker nasjononal statistikk store og viktige samfunnsområder dårlig. Derfor mangler politikerne pålitelig og solid faktakunnskap. I over 20 år har SSB bistått andre statistikkontorer med å bedre statistikken, særlig i Afrika.

  Artikkel
 • Stabile driftsutgifter i eiendomsforvaltningen

  Kommunenes netto driftsutgifter til eiendomsforvaltning har de siste tre årene ligget på om lag 8,5 prosent av de totale netto driftsutgiftene. I fylkeskommunene utgjorde samme utgiftspost 5,3 prosent av de totale utgiftene i 2014.

  Artikkel
 • Velferdseffekter av redusert selskapsbeskatning i Norge

  Rapporter 2015/27

  Hvis den norske selskapsskatten blir redusert fra 28 til 25 prosent, vil dette kunne bidra til å bedre den samfunnsøkonomiske effektiviteten i den norske økonomien.

  Publikasjon
 • Utfordringer i offentlig tjenestepensjon

  Økonomiske analyser 2/2015

  Uten mer grunnleggende endringer i avtalen om offentlige tjenestepensjon, må offentlig ansatte født etter 1970 trolig jobbe til de er opp i 70-årene for å oppnå like høy pensjon som før reformen.

  Artikkel
 • Langsiktige utfordringer i offentlig tjenestepensjon

  Rapporter 2015/22

  Ved en videreføring av dagens pensjonsordning må offentlige ansatte født etter 1970 trolig jobbe til de er opp i 70-årene for å oppnå like høy pensjon som forut for pensjonsreformen.

  Publikasjon