325015
/offentlig-sektor/statistikker/kirkeregn/aar
325015
statistikk
2018-06-27T08:00:00.000Z
Offentlig sektor;Kultur og fritid
no
kirkeregn, Kyrkjelege fellesråd, rekneskap, kyrkjeøkonomi, driftsrekneskap, utgifter, investeringar, statlege overføringar, kommunetilskotKommunale finanser, Religion og livssyn, Offentlig sektor, Kultur og fritid
true

Kyrkjelege fellesråd, rekneskap

Oppdatert

Neste oppdatering

Nøkkeltall

2,87

milliardar kroner i tilskot frå eigen kommune i 2017

Hovedtal for kyrkjelege fellesråd
Millionar kronerEndring i prosent fra tidligere år
2015201620172016 - 2017
Tilskot frå eigen kommune2 7832 7692 8753,8
Statlege tilskot4053944011,8
Løn og sosiale utgifter2 6482 6682 7262,2
Kjøp av varer og tenester1 1621 1331 1985,7
Investeringar i anleggsmidlar56871984117,0
Bruk av lån397012375,7
Overført frå driftsregnskapet384225.

Se flere tabeller om emnet

Tabell 1 
Kyrkjelege fellesråd, løyvingsrekneskap ( mill.kr)

Kyrkjelege fellesråd, løyvingsrekneskap ( mill.kr)12
Millionar i kronerEndring i prosent fra tidligere år
20142015201620172014 - 20162016 - 2017
1For fellesråd med manglande rapportering er det estimert verdiar
2Tall for kommunar som har tatt over ansvaret for gravplassar i eigen kommune inngår ikkje i denne tabellen. Talla kan hentast frå kommunerekneskapet (KOSTRA). Dette gjeld kommunane: Bø i Vesterålen, Froland, Gjesdal, Modum, Vennesla, Nessodden, Sola, Sandefjord, Skedsmo, Sandnes, Bæreum og Oslo.
Rettet 27. juni 2018 kl. 9.00
Sum driftsinntekter4 2744 4974 4034 5563,03,5
Brukarbetaling, sal- og leigeinntekter439454410439-6,67,1
Sal av driftsmiddel / fast eigedom0000..
Refusjonar / overføringer frå andre / meirverdiavgift5796366116205,51,5
Kalkulatoriske utgifter ved kommunal tenesteyting1251221251190,0-4,8
Statlege tilskot35340539440111,61,8
Tilskot frå eigen kommune2 6882 7832 7692 8753,03,8
Tilskot frå fellesråd / sokneråd814131162,5-15,4
Andre tilskot, gåver og innsamla middel838283900,08,4
Sum driftsutgifter4 1444 3074 2744 4103,13,2
Løn og sosiale utgifter2 5802 6482 6682 7263,42,2
Kjøp av varer og tenester1 1101 1621 1331 1982,15,7
Refusjonar / overføringer til andre23829126728912,28,2
Kalkulatoriske utgifter ved kommunal tenesteyting1231211241240,80,0
Tilskot og gåver94858273-12,8-11,0
Brutto driftsresultat eks. avskrivningar130191129146-0,813,2
Netto finansinntekter/- utgifter-35-39-36-442,922,2
Renteinntekter og utbytte45393721-17,8-43,2
Motteke avdrag på utlån /sal av aksjar1016231.-95,7
Renteutgifter35312818-20,0-35,7
Avdrag5561674521,8-32,8
Utlån11120,0100,0
Netto driftsresultat9515294103-1,19,6
Avskrivningar2542672763178,714,9
Motpost avskrivningar-254-267-276-3178,714,9
Sum bruk av avsetningar17115520416519,3-19,1
Bruk av tidligare års rekneskapsmessige mindreforbruk82751227448,8-39,3
Bruk av disposisjonsfond48474746-2,1-2,1
Bruk av bundne driftsfond42333747-11,927,0
Bruk av likviditetsreservane0000..
Sum avsetningar20719423620014,0-15,3
Dekning av tidligare års rekneskapsmessige meiforbruk35262120-40,0-4,8
Avsetninger til disposisjonsfond95831308336,8-36,2
Avsetninger til bundne driftsfond5063557410,034,5
Avsetninger til likviditetsreservar0000..
Overført til investeringsrekneskapet2722302411,1-20,0
Resultat5911361673,49,8

Tabell 2 
Kyrkjelege fellesråd, investeringsrekneskap ( mill.kr)

Kyrkjelege fellesråd, investeringsrekneskap ( mill.kr)12
Millionar kronerEndring i prosent fra tidligere år
20142015201620172014 - 20162016 - 2017
1For fellesråd med manglande rapportering er det estimert verdiar
2Tall for kommunar som har tatt over ansvaret for gravplassar i eigen kommune inngår ikkje i denne tabellen. Talla kan hentast frå kommunerekneskapet (KOSTRA). Dette gjeld kommunane: Bø i Vesterålen, Froland, Gjesdal, Modum, Vennesla, Nessodden, Sola, Sandefjord, Skedsmo, Sandnes, Bæreum og Oslo.
Rettet 27. juni 2018 kl 09.00
Årets finansieringsbehov1 5541 2681 5681 4410,9-8,1
Investeringar i anleggsmidlar765568719841-6,017,0
Refusjonsutgifter, tilskot- og overføringsutgifter2692472873606,725,4
Renteutgifter1000..
Avdragsutgifter5719392139 100,0.
Utlån, kjøp av aksjar2482241922-92,315,8
Dekning av tidligare års underskot66322417-63,6-29,2
Avsetningar147176126200-14,358,7
Sum ekstern finansiering1 3271 0701 3981 2005,4-14,2
Bruk av lån3433970123-79,675,7
Sal av driftsmidlar og fast eigedom512071115.36,4
Refusjonar294302290361-1,424,5
Tilskot til investeringar6095036467016,18,5
Motteke avdrag på utlån291838001 210,3-100,0
Sum finansiering1 5161 2681 5701 4513,6-7,6
Overført frå driftsregnskapet2738422555,6-40,5
Bruk av avsetningar143144112210-21,787,5
Bruk av tidligare års udisponert20171916-5,0-15,8
Udekket/udisponert370-2-10..

Tabell 3 
Drifts- og investeringsutgifter, etter funksjon

Drifts- og investeringsutgifter, etter funksjon12
Millionar kronerEndring i prosent
20142015201620172014 - 20162016 - 2017
1For fellesråd med manglande rapportering er det estimert verdiar
2Tall for kommunar som har tatt over ansvaret for gravplassar i eigen kommune inngår ikkje i denne tabellen. Talla kan hentast frå kommunerekneskapet (KOSTRA). Dette gjeld kommunane: Bø i Vesterålen, Froland, Gjesdal, Modum, Vennesla, Nessodden, Sola, Sandefjord, Skedsmo, Sandnes, Bæreum og Oslo.
3Omfatta fellesråda som har ansvar for barnahagar; Trogstad, Askim, Asker, Rælingen, Gjerdrum, Tonsberg, Nøtterøy, Grimstad, Namsos, Time og Vefsn.
Driftsutgifter
Kyrkjeleg administrasjon1 1251 1481 1811 2455,05,4
Kyrkjer1 4371 4681 4791 5172,92,6
Gravplassar68172077280713,44,5
Anna verksemd i kyrkjene7527987807693,7-1,4
Barnehagar31491716672-55,79,1
Sum4 1454 3064 2794 4103,23,1
 
Investeringsutgifter
Kyrkjeleg administrasjon1428203842,990,0
Kyrkjer648513631706-2,611,9
Gravplassar3312613344290,928,4
Anna verksemd i kyrkjene191219230,021,1
Barnehagar321124-90,5100,0
Sum1 0348161 0081 201-2,519,1

Tabell 4 
Balanse

Balanse1
Millionar kronerEndring i prosentEndring i prosent
20142015201620172014 - 20162016 - 2017
1Fellesråd med manglande rapportering er det estimert verdiar
Rettet 27. juni 2018 kl 12.30
SUM EIGEDELAR12 46213 41213 81313 78410,8-0,2
Anleggsmidlar10 52011 33111 63311 61010,6-0,2
Omløpsmidlar1 9422 0812 1792 17512,2-0,2
 
SUM EIGENKAPITAL OG GJELD12 46213 41213 81313 78410,8-0,2
Bokført eigenkapital10 29511 31612 08712 06217,4-0,2
Langsiktig gjeld1 2731 212838836-34,2-0,2
Kortsiktig gjeld894884888886-0,7-0,2

Om statistikken

Kyrkjelege fellesråd rekneskap skal gje oversikt over økonomien i dei kyrkjelege fellesråda, og sokneråda i kommunar med berre eit sokn.

Omgrep

Definisjon av dei viktigaste omgrepa og variablane

Tabellane byggjar på rekneskapsoppstillingane i forskrift om Økonomiforvaltningen for kirkelige fellesråd og menighetsråd i Den norske kirke. Detaljnivået kan vere noko annleis.

Standard klassifikasjonar

Ingen

Administrative opplysingar

Namn og emne

Namn: Kyrkjelege fellesråd, rekneskap
Emne: Offentlig sektor

Neste publisering

Ansvarleg seksjon

Seksjon for offentlige finanser

Regionalt nivå

Innhenting av rekneskapane for alle kyrkjelige fellesråd og sokneråd i kommunar med berre eitt sokneråd.

I rekneskapsåret 2017 er det 15 fellesråd (inkludert sokneråd i kommunar med berre eitt sokn) som ikkje har levert rekneskap, av totalt 416. I variablane for driftsrekneskapen, investeringsrekneskapen og balansen er det teke omsyn til dette ved at data for dei fellesråda som manglar er estimerte på bakgrunn av innbyggjartal.

Kor ofte og aktualitet

Årleg, seks eller sju månader etter utgangen av rekneskapsåret.

Internasjonal rapportering

Inngår i makroøkonomisk rapportering.

Lagring og bruk av grunnmaterialet

Mikrodata lagras i database.

Bakgrunn

Føremål og historie

Regnskapsrapportene samles inn av Statistisk sentralbyrå på oppdrag fra Kulturdepartementet (KUD)

Statistikken vart fyrste gong innhenta for året 1997. I 2004 gjekk fellesråda og sokneråda over til å føre rekneskapane etter ny kontoplan.

 Bakgrunnen for innsamlingen var den nye kirkeloven av 7.juni 1996. Loven resulterte i at soknene ble egne juridiske enheter, og menighetsråd og fellesråd fikk regulert sine oppgaver i loven. Kirken ble dermed tatt ut av kommuneregnskapet, men er fortsatt er en del av offentlig forvaltning, og skal derfor inngå i Nasjonalregnskapet.

I dag publiseres regnskapsstatistikk for fellesrådene (inkludert sokneråd i kommuner med bare ett sokn) på nasjonalt nivå årlig. Departementet varslet i 2008 at regnskapsstatistikk for menighetsrådene ikke skal rapporteres hvert år, og per i dag det er ikke kommet noe signal om når dette er ønsket neste gang.

Brukarar og bruksområde

Dei viktigaste brukarane er Kulturdepartementet (KUD),  Den norske kyrkje og Kyrkjeforskning (KIFO) og Kyrkjeleg arbeidsgjevar- og interesseorganisasjon.

Totaltala inngår i nasjonalrekneskapen.

Likebehandling av brukere

Ingen eksterne brukarar har tilgang til statistikk før den er publisert samtidig for alle kl. 08.00 på ssb.no etter førehandsvarsling seinest tre måneder før i Statistikkalenderen. Dette er eit av dei viktigaste prinsippa i SSB for å sikre likebehandling av brukarane.

 

Samanheng med annan statistikk

Rekneskapane nyttast i nasjonalrekneskapen og i internasjonal rapportering.

Lovheimel

Kyrkjeloven av 7. juni 1996, samt forskrift om Økonomiforvaltningen for kirkelige fellesråd og menighetsråd i Den norske kirke av 25.september 2003.

EØS-referanse

Ingen

Produksjon

Omfang

Innhentinga omfattar alle kyrkjelege fellesråd, og sokneråd i kommunar med berre eitt sokneråd.

Datakjelder og utval

Rekneskapane rapporterast frå fellesråda og frå sokneråda.

Innhentinga omfattar alle fellesråd og sokneråd i kommunar med berre eitt sokneråd.

Datainnsamling, editering og beregninger

Data vert henta inn gjennom filuttrekk frå rekneskapssystema eller ved utfylling av elektronisk skjema. Det er berre elektronisk rapportering. Frist for innsending er 17. mars i året etter rekneskapsåret. Mange fellesråd og sokneråd held ikkje fristen.

Ved filuttrekk og elektronisk skjema vert det gjort kontrollar før innsending og i SSB sitt datamottak. I tillegg vert alle rekneskap sjekka for ulogiske samanhengar av SSB.

I publiseringa vert det gjort berekningar for å hanskas med manglande rekneskapar. Me baserar berekninga på innbyggjartal for dei fellesråda som ikkje har rapportert.

Sesongjustering

Ikkje aktuelt

Konfidensialitet

Ikkje aktuelt

Samanlikningar over tid og stad

Endringar i rekneskapsføringa frå 2004 gjer at samanlikningar på detaljert nivå kan verta unøyaktige.

Nøyaktigheit og pålitelegheit

Feilkjelder og uvisse

Feil kan oppstå før innsending, ved filuttrekk frå rekneskapssystema, og ved feil registrering ved manuell utfylling av skjema.

Både blant fellesråda og sokneråda er det manglande innsending av rekneskap. Det korrigerast for i SSB, men kan likevel føre til unøyaktigheiter i tala.

 

 

Revisjon

Publiserte tal reknast som endelege og blir normalt ikkje revidert.

Kontakt

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB