Reviderte nøkkeltall for KOSTRA

Publisert:

Kommunenes og fylkeskommunenes totale brutto driftsutgifter var på hele 561 milliarder kroner i 2019.

I kommunene utgjorde de totale brutto driftsutgiftene 478 038 millioner kroner i 2019, og de fordelte seg slik på tjenesteområdene:

Figur 1. Brutto driftsutgifter til kommunale tjenesteområder i prosent av totale brutto driftsutgifter. 2019

2019
Administrasjon og styring 6
Barnehage 11
Grunnskoleopplæring 19
Helse og omsorg 32
Sosialtjenester 5
Barnevern 3
Vann, avløp, renov./avfall 5
Kultur 4

Tall er hentet fra tabell 12362 og 12364

For fylkeskommunene (uten Oslo) var de samlede brutto driftsutgiftene på 83 256 millioner kroner, og de fordelte seg på tjenesteområdene på følgende måte:

Figur 2. Brutto driftsutgifter til fylkeskommunale tjenesteområder i prosent av totale utgiftsområder. 2019

2019
Administrasjon og styring 5
Videregående opplæring 44
Tannhelse 4
Samferdsel 32
Fysisk planlegging, kulturminner, natur og nærmiljø 3
Kultur 5

Tall er hentet fra tabell 12361 og 12163

Kontakt