Miljøregnskap

Artikler og publikasjoner

Analyser, artikler og publikasjoner

Viser 8 av 8
Place attachment and preferences for land-based wind power – A discrete choice experiment

Det latente miljøpsykologiske konseptet stedstilknytning har stort sett blitt oversett innen miljø-økonomi, til tross for å være sentralt i forhold til hvordan folk forholder seg til steder og miljøgoder.

The road to a low emission society: Costs of interacting climate regulations

Transport er en av de viktigste kildene til klimagassutslipp: nærmere 25% av energirelaterte klimagassutslipp globalt kommer fra transportaktiviteter. I Norge utgjør utslippene fra transport omtrent en tredjedel av klimagassutslippene. Om lag halvparten av disse kommer fra veitrafikk.

Historisk lav utslippsintensitet i koronaåret 2020

Året 2020 var et spesielt år for norsk økonomi. Produksjonen falt som følge av pandemien, men klimagassutslippene falt enda mer, viser foreløpige tall. Dette førte til at utslippsintensiteten i 2020 var på det laveste nivået som er observert i statistikken, som går tilbake til 1990.

Næringslivets utgifter til miljøvern fortsetter å øke

Miljøverninvesteringene for næringer innen bergverksdrift og utvinning, industri, elektrisitetsforsyning og vannforsyning økte med 113 prosent, eller 2 582 millioner kroner, i 2020.

Staten tar inn stadig mindre i bil- og drivstoffavgifter

De innbetalte avgiftene på drivstoff og motorvogner sank med 11 prosent fra 2019 til 2020. Overgangen til elbiler og lavutslippsbiler trekker ned de årlige innbetalingene.

Stor variasjon i effektive karbonpriser

Effektive karbonpriser varierer mye i Norge. Husholdningene står overfor de høyeste prisene, mens foretak i noen næringer betaler ingenting eller relativt lite. Variasjonen er også stor på tvers av brensler.

Dokumentasjon av databearbeiding for analyser av brannfaren i norske kystlyngheier

Dette notatet dokumenterer databearbeidingen som ble gjennomført som grunnlag for analysene i rapporten «Brannfare i norske kystlyngheier» (Halvorsen og Grimsrud, 2021).

Brannfare i norske kystlyngheier

Uskjøttede og delvis gjengrodde kystlyngheier medfører en stor brannfare, noe som ble illustrert ved storbrannene på Frøya og Flatanger vinteren 2014, gjennom flere branner sommeren 2018 og i storbrannen på Sotra i begynnelsen av juni 2021.

Eldre analyser, artikler og publikasjoner for delområdet miljøregnskap.

faktasider

Faktasider