Forurensning og klima

Artikler og publikasjoner

Analyser, artikler og publikasjoner

Viser 18 av 18

Prisvekst på kollektivtransport

Prisene har steget mer enn generell prisvekst for all kollektivtransport. Det har vært klart høyest prisvekst for passasjertransport på vei og vann, men også for passasjertransport på skinner og flytransport har det vært betydelig prisvekst. Sammenliknet med resten av Skandinavia og eurosonen har prisveksten vært høyest i Norge, for all kollektivtransport.

64 prosent av mjølkekyrne i lausdriftsfjøs

I 2020 var 64 prosent av dyreplassane for mjølkeku i lausdriftsfjøs og 35 prosent i båsfjøs. Gjennomsnittleg tal dyreplassar var respektive 42 og 19 i dei to fjøstypane. 55 prosent av dyreplassane var i fjøs med mjølkerobot.

Klimaeffekt av poster på statsbudsjettet

Klimalovens §6 lovfester at budsjettproposisjonen for hvert års statsbudsjett skal redegjøre for klimaeffekten av framlagt budsjett.

Transportutslipp påvirkes av korona, elbiler og biodrivstoff

Klimagassutslipp fra transport stod for nesten en tredel av utslippene i Norge i 2020. Koronapandemien, kjøring med elbiler og innblanding av biodrivstoff reduserer utslippet.

Små endringer fra foreløpige utslippstall

Endelige tall for 2020 viser 3,5 prosent nedgang i klimagassutslippene fra 2019. Det samlede utslippet på 49,3 millioner tonn CO2-ekvivalenter er nærmest uendret fra foreløpige tall publisert i juni.

Vatn- og grunnforureining frå samferdsel

Bruken av forureinande kjemikaliar til avising av fly gjekk ned med 58 prosent i koronaåret 2020 samanlikna med 2019. Det har vert noko auke i bruken av plantevernmiddel langs jernbaner i 2020, medan bruken av plantevernmiddel ved veg har gått betrakteleg ned. Kjemikaliane blir brukt for å gjere samferdsel i Norge trygt, men desse fører også til forureining i naturen.

Green technology policies versus carbon pricing

Teknologipolitikk er den mest utbredte formen for klimapolitikk og blir ofte foretrukket fremfor tilsynelatende effektive karbonpriser.

Personbilbestandens utvikling og regionale fordeling

Tallene det siste tiåret viser en stor vekst i antall registrerte personbiler for Oslo fylke sammenlignet med resten av landet. Dette resultatet kan langt på vei forklares av at leasede biler landet rundt er registrert med eier i hovedstaden.

Endogenous preferences and environmental policy

Preferansene og vanene som bestemmer dagens handlinger er i mange tilfeller avhengige av tidligere valg.

Halve godstransporten på veg

Godstransport i EU-landa auka med 40 prosent frå 1995 til 2018 målt i tonnkilometer. I heile perioden utgjorde lastebilar rundt halvparten av godstransporten.

Kostnadene ved norsk klimapolitikk

Impact cases blir brukt av mange forskningsinstitusjoner for å synliggjøre hvordan og på hvilken måte forskning får innvirkning på politikk, næringsliv, samfunnsliv, helse og miljø.

Fra fossil til fornybar energibruk i transport

I nasjonal transportplan er det en målsetning at alle nye personbiler, lette varebiler og bybusser skal være nullutslippskjøretøy fra 2025, det vil si enten bruke elektrisitet eller hydrogen. Bybussene kan også bruke biogass. Det er også ambisiøse mål for nye langdistansebusser og lastebiler fra 2030, om at henholdsvis 75 og 50 prosent av disse er nullutslippskjøretøy. Men for bare 15 år siden var nesten all transport basert på fossile brensel.

Fire hazard in Norwegian coastal heathlands

Unmanaged and overgrown coastal heathlands pose a great fire hazard. This is due to the combination of old, dead heather and the growth of spruce and juniper, which are highly flammable and burn explosively.

Brannfare i norske kystlyngheier

Uskjøttede og delvis gjengrodde kystlyngheier medfører en stor brannfare, noe som ble illustrert ved storbrannene på Frøya og Flatanger vinteren 2014, gjennom flere branner sommeren 2018 og i storbrannen på Sotra i begynnelsen av juni 2021.

Klimagassutslippene revideres noe ned

Det er oppdaget en feil i beregningene av norske klimagassutslipp. Tallene er revidert tilbake til 1990. Klimagassutslippene for 2020 er justert fra 50 til 49,3 millioner tonn CO2-ekvivalenter.

Små endringar i mengd gjødsel brukt i jordbruket

I 2020 var til saman 155 600 tonn nitrogen og 20 700 tonn fosfor i mineralgjødsel og husdyrgjødsel tilgjengeleg for jordbruket. Samanlikna med året før er det ein nedgang på 0,7 prosent for nitrogen og uendra mengd for fosfor. Kalium i mineralgjødsel minka òg med 0,7 prosent.

Klimagassutslippene i 2019 er revidert opp 2,7 prosent

Grunnet reviderte forbrukstall for petroleumsprodukter i perioden 2012-2019 har tidligere publiserte utslippstall vært for lave innen fiske, kyst- og veitrafikk. Trenden for klimagassutslippene er fremdeles nedadgående, men på et litt høyere nivå.

Nedgang i klimagassutslippene i pandemiåret 2020

Foreløpige tall viser at klimagassutslippene sank med 3,2 prosent i 2020 sammenlignet med 2019. Dette skyldes blant annet driftsstans i olje- og gassutvinning, samt nedgang i bil- og flytrafikken.

Eldre analyser, artikler og publikasjoner for delområdet forurensning og klima.

faktasider