Banner med bilde og tittel

Miljø

Fakta om miljø

Ingress

Hvor mye CO₂ slipper vi ut? Går utslippet av klimagasser opp eller ned? Og hvor mye avfall produserer vi egentlig på et år? Her finner du svar på disse og mange andre spørsmål om forurensning og miljø.

Klimagasser

Utslipp av klimagasser fra norsk territorium
Ikon av tannhjul
Utslipp av klimagasser fra norsk territorium
2021
48,9
millioner tonn CO₂-ekvivalenter
-9,3 % fra ti år før

Med CO₂-ekvivalenter menes mengde CO₂, eller andre gasser etter mengden CO₂ som gir en tilsvarende klimapåvirkning. For eksempel er lystgass (NO) en omkring 298 ganger så sterk drivhusgass som CO₂. Ett tonn utsluppet NO er dermed 298 tonn CO₂-ekvivalenter.

Utslipp av klimagasser fra norsk territorium

CO₂-ekvivalenter

CO₂ sluppet ut i atmosfæren
Ikon av fakbrikk
CO₂ sluppet ut i atmosfæren
2021
40,9
millioner tonn CO₂
-8,6 % fra ti år før
Andre klimagasser sluppet ut i atmosfæren

CO₂-ekvivalenter

Det er vanlig å sammenligne utslippene i dag med nivået fra 1990, siden Norges klimamål er knyttet opp mot dette året. En oppdatert oversikt over Norges vedtatte klimamål finner du hos Miljødirektoratet.

Andre utslipp til luft

Svevestøv sluppet ut i atmosfæren

Tungmetaller sluppet ut i atmosfæren
Ikon av fakbrikk
Tungmetaller sluppet ut i atmosfæren
2021
38 459
kg
Utslipp av tungmetaller i atmosfæren

Avfall

Farlig avfall

Farlig avfall levert til godkjent håndtering
Ikon av kors i sirkel
Farlig avfall levert til godkjent håndtering
2021
1,83
millioner tonn

Farlig avfall er avfall som ikke kan håndteres sammen med forbruksavfall, fordi det ville medføre alvorlig forurensning eller skade på mennesker eller dyr.

Energi

Vannkraft,Vindkraft

Produksjon av vann- og vindkraft

Vannkraft
2021
143 699
GWh
18,2 % fra ti år før
Vindkraft
2021
11 768
GWh
817,2 % fra ti år før
Produksjon av fornybar strøm og total mengde strøm brukt i Norge

Olje og gass

Eksport av olje og gass¹ etter verdi

¹Ikke inkludert kondensater

Les mer om dette temaet på vår faktaside om olje og energi.

Vei og transport

Bor i område som er trafikkfarlig for små barn,Plaget av støy utenfor boligen,Plaget av støy utenfra i boligen,Har søvnproblemer på grunn av støy

Transport og nærmiljø

Bor i område som er trafikkfarlig for små barn
2018
34
%
Plaget av støy utenfor boligen
2018
12
%
Plaget av støy utenfra i boligen
2018
6
%
Har søvnproblemer på grunn av støy
2018
3
%

Les mer om dette temaet på våre andre faktasider.

Fakta om bil og transport

Fakta om kollektivtransport

Vernede områder

Antall nasjonalparker,Antall naturreservat,Antall landskapsverneområder,Antall andre fredninger

Vernede områder

Antall nasjonalparker
2021
47
nasjonalparker
2,2 % fra fem år før
Antall naturreservat
2021
2 520
naturreservat
14,0 fra fem år før
Antall landskapsverneområder
2021
196
landskapsverneområder
1,0 % fra fem år før
Antall andre fredninger
2021
463
andre fredninger
-0,4 % fra fem år før
Vernede områder¹ ²

¹ Noen vernede arealer tilhører flere vernekategorier. Totalt vernet areal er derfor mindre enn sum vernet areal for de fire vernekategoriene. ² Vernede områder på Svalbard er inkludert fra 2009.

Les mer om dette temaet på vår faktaside om landskap i Norge.

Fakta om landskap i Norge