Banner med bilde og tittel

Fakta om

Miljø

Skrå bakgrunn med infografikk

Utslipp av CO₂ og andre klimagasser fra norsk territorium. 2020

  • 1 Med CO₂-ekvivalenter menes mengde CO₂, eller andre gasser etter mengden CO₂ som gir en tilsvarende klimapåvirkning.
  • 2 Øvrig: Energiforsyning, oppvarming i andre næringer og husholdninger, samt andre kilder.
  • 3 Rettet 30. juni 2021.
Kilde

Utslipp til luft, Statistisk sentralbyrå

Ingress

Hvor mye CO₂ slipper vi ut? Går utslippet av klimagasser opp eller ned? Og hvor mye avfall produserer vi egentlig på et år? Her finner du svar på disse og mange andre spørsmål om forurensning og miljø.

Luftforurensing

Klimagasser

CO₂ sluppet ut i atmosfæren
CO₂ sluppet ut i atmosfæren
2020
41,2
millioner tonn CO₂

CO₂ sluppet ut i atmosfæren


Andre klimagasser sluppet ut i atmosfæren
Andre klimagasser sluppet ut i atmosfæren
2020
8,1
mill. tonn CO₂-ekvivalenter

Andre klimagasser sluppet ut i atmosfæren

Det er vanlig å sammenligne utslippene i dag med nivået fra 1990, siden Norges klimamål er knyttet opp mot dette året. En oppdatert oversikt over Norges vedtatte klimamål finner du hos Miljødirektoratet.


Andre utslipp til luft

Svevestøv sluppet ut i atmosfæren


Tungmetaller sluppet ut i atmosfæren
Ikon av fakbrikk
Tungmetaller sluppet ut i atmosfæren
2020
37 243
kg

Utslipp av tungmetaller i atmosfæren

Avfall

Farlig avfall

Farlig avfall levert til godkjent håndtering
Ikon av kors i sirkel
Farlig avfall levert til godkjent håndtering
2019
1,61
millioner tonn

Farlig avfall er avfall som ikke kan håndteres sammen med forbruksavfall, fordi det ville medføre alvorlig forurensning eller skade på mennesker eller dyr.

Energi

Vannkraft,Vindkraft

Produksjon av vann- og vindkraft

Vannkraft
2019
126 030
GWh
Ingen endring Endring fra ti år før

Vindkraft
2019
5 525
GWh
465,5 % Endring fra ti år før

Produksjon av fornybar strøm og total mengde strøm brukt i Norge


Olje og gass

Eksport av olje og gass etter verdi

Ikke inkludert kondensater

Les mer om dette temaet på vår faktaside om olje og energi.


Vei og transport

Areal bebygd av vei
Areal bebygd av vei
2020
2 233
kvadratkilometer

Fordeling av bebygd areal


Andel av all reising som skjer i personbil
Andel av all reising som skjer i personbil
2020
81,7
%

Andel av all reising som skjer i personbil

Registrerte elbiler på norske veier
Registrerte elbiler på norske veier
2020
340 002

Andel fornybar energi brukt i transport
Andel fornybar energi brukt i transport
2018
20,0
%


Bor i område som er trafikkfarlig for små barn,Plaget av støy utenfor boligen,Plaget av støy utenfra i boligen,Har søvnproblemer på grunn av støy

Transport og nærmiljø

Bor i område som er trafikkfarlig for små barn
2018
34
%

Plaget av støy utenfor boligen
2018
12
%

Plaget av støy utenfra i boligen
2018
6
%

Har søvnproblemer på grunn av støy
2018
3
%

Les mer om dette temaet på våre andre faktasider.

Fakta om bil og transport

Fakta om kollektivtransport


Vernede områder og skog

Antall nasjonalparker,Antall naturreservat,Antall landskapsverneområder,Antall andre fredninger

Vernede områder

Antall nasjonalparker
2020
47
nasjonalparker
6,8 % Endring fra fem år før

Antall naturreservat
2020
2 480
naturreservat
13,4 Endring fra fem år før

Antall landskapsverneområder
2020
196
landskapsverneområder
-1,0 % Endring fra fem år før

Antall andre fredninger
2020
463
andre fredninger
-1,1 % Endring fra fem år før

¹ Noen vernede arealer tilhører flere vernekategorier. Totalt vernet areal er derfor mindre enn sum vernet areal for de fire vernekategoriene. ² Vernede områder på Svalbard er inkludert fra 2009.


Skog

Les mer om dette temaet på vår faktaside om landskap i Norge.

Fakta om landskap i Norge