Banner med bilde og tittel

Fakta om

Miljø

Skrå bakgrunn med infografikk

Utslipp av klimagasser fra norsk territorium. 2020 (foreløpige tall)

  • 1 Med CO₂-ekvivalenter menes mengde CO₂, eller andre gasser etter mengden CO₂ som gir en tilsvarende klimapåvirkning.
  • 2 Øvrig: Energiforsyning, oppvarming i andre næringer og husholdninger, samt andre kilder.
  • 3 Rettet 30. juni 2021.
Kilde

Utslipp til luft, Statistisk sentralbyrå

Ingress

Hvor mye klimagasser slipper vi ut? Hvor mye avfall produserer vi? Her finner du svarene på disse og mange andre spørsmål om forurensning og miljø.

Avfall

Farlig avfall

Farlig avfall levert til godkjent håndtering

Farlig avfall er avfall som ikke kan håndteres sammen med forbruksavfall, fordi det ville medføre alvorlig forurensning eller skade på mennesker eller dyr.

Tungmetallholdig og forurenset masse,Oljeholdig avfall,Etsende avfall,Annet

Vei og transport

Areal bebygd av vei

Andel av all reising som skjer i personbil
Registrerte elbiler på norske veier

Andel fornybar energi brukt i transport

Les mer om dette temaet på våre andre faktasider.

Fakta om bil og transport

Fakta om kollektivtransport


Vernede områder og skog

Andel av Fastlands-Norge som er nasjonalpark
¹ Noen vernede arealer tilhører flere vernekategorier. Totalt vernet areal er derfor mindre enn sum vernet areal for de fire vernekategoriene. ² Vernede områder på Svalbard er inkludert fra 2009.
Antall nasjonalparker,Antall naturreservat,Antall landskapsverneområder,Antall andre fredninger

Andre fredninger er dyrefredningsområder, plantefredningsområder, plante- og dyrefredningsområder, biotopvern etter viltloven og naturminner.


Les mer om dette temaet på vår faktaside om landskap i Norge.

Fakta om landskap i Norge