Notater 2016/19

Vil ny EU-forordning bedre statistikkgrunnlaget?

Klima- og lavutslippsløsninger

Tall for miljørelaterte varer og tjenester er fra 2017 rapporteringspliktig til Eurostat jamfør EU forordning 538/2014 om miljøøkonomiske regnskaper. Tallene skal vise produksjon av miljørelaterte varer og tjenester samt eksport, verdiskaping og sysselsetting tilknyttet denne produksjonen.

Tallene for miljørelaterte varer og tjenester skal systematiseres etter produserende næringer og ulike miljøvern- og ressursforvaltningskategorier.

Statistisk sentralbyrå arbeider med å etablere et datagrunnlag som gjør det mulig å møte de nye rapporteringsforpliktelsene til Eurostat for miljørelaterte varer og tjenester. I den anledning er det på oppdrag fra Klima- og miljødepartementet foretatt en kartlegging for å vurdere i hvilken grad detaljer angående klima- og lavutslippsløsninger inngår i det nye tallgrunnlaget for miljørelaterte varer og tjenester.

I kartleggingsarbeidet har det vært nødvendig å avgrense begrepet klima- og lavutslippsløsninger i forhold til hvilke varer, tjenester og teknologier som inngår i definisjonen av miljørelaterte varer og tjenester. Oppdraget har deretter gått ut på å identifisere ulike aktiviteter som blir produsert i Norge og som faller innenfor denne avgrensningen.

Prosjektet har identifisert flere varer og tjenester som kan regnes som klima- og lavutslippsløsninger og som vil inngå i tallene for miljørelaterte varer og tjenester. I teorien vil de kommende tallene kunne gi informasjon om norsk produksjon av klima- og lavutslippsløsninger samt hvor stor del som eksporteres. Det er allikevel fremdeles usikkerhet knyttet til mulighetene for å synliggjøre flere detaljer angående klima- og lavutslippsløsninger enn det rapporteringsforpliktelsene tilsier.

Selv om prosjektet har identifisert flere varer og tjenester, er det fremdeles utfordringer knyttet til datagrunnlag og systematisk innhenting av informasjon. De relevante varene og tjenestene har blitt identifisert ved hjelp av internettsøk, møter med ulike fagetater etc. og ikke ved en systematisk kartlegging. Dette gjør at informasjonen i liten grad kan benyttes i den løpende produksjonen av tall for miljørelaterte varer og tjenester. I tillegg er de fleste nåværende datakilder for aggregerte til at de enkelte varene og tjenestene kan tallfestes.

Prosjektarbeidet har vist at det kommende tallgrunnlaget for miljørelaterte varer og tjenester vil kunne bedre informasjonsgrunnlaget tilknyttet klima- og lavutslippsløsninger samt hvor stor andel av denne produksjonen som eksporteres. Men, det er fremdeles utfordringer knyttet til identifisering av karakteristiske varer og tjenester samt datagrunnlag. Tallgrunnlaget for miljørelaterte varer og tjenester er under utvikling. Når produksjonsmetode for det kommende tallgrunnlaget for miljørelaterte varer og tjenester er landet, vil det bli tydeligere hvilke klima- og lavutslippsløsninger som kan synliggjøres spesielt.

Om publikasjonen

Tittel

Klima- og lavutslippsløsninger. Vil ny EU-forordning bedre statistikkgrunnlaget?

Ansvarlige

Kristine E. Kolshus, Ingrid S. Weyer

Serie og -nummer

Notater 2016/19

Oppdragsgiver

Klima- og miljødepartementet

Emne

Metoder og dokumentasjon

ISBN (elektronisk)

978-82-537-9371-9

Antall sider

23

Målform

Bokmål

Om Notater

I serien Notater publiseres dokumentasjon, metodebeskrivelser, modellbeskrivelser og standarder.

Kontakt