Færre søknader om motorferdsel i utmark

Publisert:

Kommunene gjorde vedtak på i alt 15 300 søknader om motorferdsel i utmark i 2018. Dette er en liten nedgang på om lag 300 søknader fra året før. De aller fleste søknadene blir innvilget.

Det var de minste kommunene, med få innbyggere og store arealer, som behandlet flest motorferdselssøknader, viser nye tall fra statistikken Miljøforvaltning.

Tallene bygger på kommunenes rapporteringer til KOSTRA. Det er store variasjoner mellom sammenlignbare kommuner, og også for samme kommune fra år til annet. Tallene må derfor brukes med varsomhet.

De fleste søknadene blir innvilget

De fleste kommunene oppgir resultatet av søknadsbehandlingen. Det ble rapportert at drøyt 93 prosent av søknadene innvilget i 2018. Dette er en liten nedgang fra året før, da 95 prosent ble innvilget. I alt 485 søknader ble rapportert avslått.

Figur 1. Behandling av søknader om motorferdsel i utmark. Hele landet

Antall, hele landet Antall, hele landet Antall, hele landet
2016 819
2017 550
2018 707
Antall avslåtte søknader
2016 13081
2017 10366
2018 10020
Antall innvilgede søknader
2016 15290
2017 12076
2018 11730
Antall vedtak i alt

Små kommuner har flest søknader til behandling

Motorferdsel i utmark er mest utbredt i kommuner med få bosatte, men gjerne med store arealer i skog og fjell. De minste kommunene, med under 5 000 innbyggere, behandlet 74 prosent av alle søknadene i 2018.

Figur 2. Antall behandlede søknader om motorferdsel i utmark for 2018, etter kommunestørrelse

Antall behandlede søknader
100000 innbyggere eller flere 32
50000 - 99999 innbyggere 143
30000 - 49999 innbyggere 35
20000 - 29999 innbyggere 887
10000 - 19999 innbyggere 808
5000 - 9999 innbyggere 1169
2000 - 4999 innbyggere 5913
0 - 1999 innbyggere 2743

Andelen innvilgede søknader lå på mellom 92,1 og 96,6 mellom de enkelte størrelsesgruppene av kommuner, se tegnforklaringen i figuren. Det er ingen tydelig tendens i andelen innvilgede og avslåtte søknader mellom de ulike kommunestørrelsene over perioden 2016–2018.

Flest søknader om motorferdsel på snø

71 prosent av de rapporterte søknadene gjaldt motorferdsel på snø. Det var likevel en nedgang i antall slike søknader på drøyt 3 800 søknader siden 2016, og andelen sank også fra 80 til 71 prosent.

Antall søknader for kjøring på barmark økte fra 2 100 til 2 300 i samme periode, og andelen økte fra 14 til 20 prosent av søknadsmassen. En forsvinnende liten del av søknadene (135 stykk) gjaldt kjøring på vann, mens antall søknader om landingstillatelser m.m. har ligget i underkant av 1 000 søknader i hele perioden.

Figur 3. Andel av søknadene for motorferdsel i utmark fordelt på ulikt terrengunderlag

2016 2017 2018
Motorferdsel på snø 79.7122302 72.4329248 71.0826939
Motorferdsel på barmark 13.7737083 19.0046373 19.7016198
Motorferdsel på vann 0.79790713 1.24213316 1.15089514
Motorferdsel i luft (landingstillatelser) 6.1412688 7.7509109 8.25234442

Kommer scooterløypene for fornøyelseskjøring?

I 2015 ble det iverksatt endringer i motorferdselsloven og endringer i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag. Endringene betød at kommunene kunne fastsette snøscooterløyper for fornøyelseskjøring. Det ble stilt flere krav til kommunene for å tillate slik kjøring, som gjaldt både sikkerhet, forhold til reindrift, natur og friluftsliv, og sikkerhet.

Siden 2016 har kommunene blitt bedt om å rapportere antall km snøscooterløyper som er etablert for fornøyelseskjøring til KOSTRA. Relativt få kommuner (63 stykk) har foreløpig gjort dette ett eller flere år.

Samlet lengde er beregnet til 9 400 km for 2018, en økning fra 6 200 km i 2016, da bare 38 kommuner rapporterte. Tallene er korrigert for at noen kommuner har rapportert om slike løyper ett år, for så å unnlate å rapportere det neste året. Det er ikke korrigert for kommuner som oppgir lavere tall fra ett år til annet.

Kontakt