Areal

Artikler og publikasjoner

Analyser, artikler og publikasjoner

Viser 11 av 11
Flere hytter bygges i hyttefelt

77 prosent av alle hytter og andre fritidsbygg som ble bygget i 2020, ble bygget i hyttefelt med kort avstand til naboen.

Arealreserver i kommuneplaner for bolig- og næringsbebyggelse. En kartbasert analyse

Dekningsgraden for digitale kommuneplaner tilgjengelig gjennom Geonorge blir stadig bedre. I 2021 var 72 prosent av Norges landareal dekket av arealformål fra kommuneplan. Dette er en klar økning fra 2017, da dekningsgraden var 55 prosent.

Arealprofiler 2021

Vil du vite hvordan det står til med for eksempel jordvern, boligbygging og tilgangen til grøntområder i din kommune? Da kan du sjekke kommunens arealprofil.

Arealbruk i din kommune

SSB har to nettsider med informasjon om hvordan arealet i Norges kommuner brukes. Nedenfor finner du lenkene til den interaktive datavisualiseringen «Indikatorer for arealprofiler» og faktasiden «Kommuneareal».

Tettbygde områder for 2021 kartlagt

2021-versjonen av kartdatasettet Tettsteder er nå ferdig beregnet og tilgjengelig for innsyn i kart.ssb.no. Datasettet kan lastes ned og benyttes til analyse og bruk i GIS-verktøy.

Statistikk over kommuneplan og faktisk arealbruk i sjøområder

I dette arbeidet ser vi nærmere på hva som finnes av tilgjengelig plandata for sjøområdet ut til 1 nautisk mil (NM) utenfor grunnlinja, som er plan- og bygningslovens virkeområde. Hensikten er å finne fram til data som kan danne grunnlaget for framtidige analyse- eller statistikkprodukter.

Jordbrukets kulturlandskap

Jordbrukslandskapet og beitemarker inngår som ein viktig del av kulturlandskapet i Noreg. Det finns fleire tilskotsordningar i jordbruket for å ta vare på kulturlandskapet.

68 prosent av strandsonen er tilgjengelig for allmennheten

Omkring 32 prosent av strandsonen langs kysten er utilgjengelig for ferdsel og opphold pga. bruk til bygninger, dyrket mark, vei eller jernbane. I Oslofjorden er ca. 60 prosent av strandsonen utilgjengelig for allmenn ferdsel og opphold.

Mer motorferdsel innvilget og mer bygging i sårbare områder

Kommunene innvilget 12 300 søknader om motorferdsel i utmark, en oppgang på 2 000 fra året før og flest siden 2016. Over 90 prosent av byggesøknadene ble innvilget i områder med restriksjoner på tiltak.

Færre reguleringsplaner, flere byggesøknader

I 2020 ble det vedtatt 960 private forslag til reguleringsplaner. Det er en nedgang på 30 prosent siden 2015. Antallet behandlede byggesøknader steg med cirka 3 000 til 80 600, omtrent det samme som for to år siden.

Kart og geodata fra SSB

Statistisk sentralbyrå publiserer en rekke statistikker som kan knyttes til kart. I tillegg lages det både ferdige kart (for klipp og lim i dokumenter og presentasjoner), og kartdata som brukere selv kan ta inn i geografiske informasjonssystemer (GIS) for videre analyser.

Eldre analyser, artikler og publikasjoner for delområdet areal.

faktasider