Økonomiske analyser: 6/2010

Økonomiske analyser presenterer artikkelstoff med samfunnsøkonomisk innhold, oversikter over konjunkturutviklingen i Norge og utlandet og nasjonalregnskapstall.

Åpne og les tidsskriftet i PDF

Artikler

 • Internasjonal økonomi

  Veksten i n orsk økonomi har tatt seg klart opp etter sommeren. Husholdningenes
  etterspørsel etter konsumvarer og boliger har økt og bidrar til den økte veksten.

 • Konjunkturutviklingen i Norge: Oppgangen har begynt

  Norsk økonomi gikk inn i en lavkonjunktur i begynnelsen av 2009 etter at forrige konjunkturtopp ble passert i slutten av 2007.

 • Hovedrevisjon av nasjonalregnskapet i 2011

  Forbedringer i nasjonalregnskapets beregningsmetoder og kildestatistikk innarbeides gjennom hovedrevisjoner eller tallrevisjoner omtrent hvert femte år.

 • Utviklingen i husholdsinntekt etter kjønn, livsfase og generasjon

  Inntektsforskjellene etter livsfase og kjønn er mindre på husholdsnivå enn på individnivå. Mens individuelle inntekter ble presentert i forrige nummer av Økonomiske analyser, ser vi her på husholdsinntekter.

 • Norsk lastebiltransport i et internasjonalt marked

  Vogntog og andre store godsbiler utgjør en stadig større del av trafikkbildet vårt. Og de norske lastebilene har ikke vært alene om økningen.

Tidsskriftet utkommer med fire nummer i 2017. Den første utgaven hvert år gir en oversikt over aspekter ved den norske økonomien i året som er gått: Økonomisk utsyn. De tre andre konjunkturanalysene utgis under overskriften Konjunkturtendensene, og i disse numrene av tidsskriftet inngår også andre analyser. I konjunkturrapportene gjennomgås den siste utviklingen i norsk økonomi basert på foreløpige tall fra det kvartalsvise nasjonalregnskapet. Utviklingen i internasjonal økonomi blir også kommentert. I tillegg presenteres modellbaserte prognoser for norsk økonomi 3-4 år fremover. Utgivelsesdatoer for konjunkturtendensene: 9. mars, 8. juni, 7. september og 30. november.