Økonomiske analyser: 6/2004

Økonomiske analyser presenterer artikkelstoff med samfunnsøkonomisk innhold, oversikter over konjunkturutviklingen i Norge og utlandet og nasjonalregnskapstall.

Åpne og les tidsskriftet i PDF (2.9 MB)

Artikler

 • Internasjonal økonomi

  Internasjonalt er det økonomiske vekstbildet nå noe blandet. I USA har veksten vært høyere enn trend siden i fjor vår og den kinesiske økonomien fortsetter å vokse i høyt tempo.

 • Norsk økonomi

  Konjunkturoppgangen i norsk økonomi har nå vart i halvannet år, og den underliggende årsveksttakten i BNP for Fastlands-Norge har vært 3,4 prosent de siste seks kvartalene.

 • Utviklingen i norsk økonomi i lys av reviderte tall fra nasjonalregnskapet

  Nasjonalregnskapet publiserte nylig endelige tall for 2002, foreløpige tall for 2003 og første halvår 2004,
  samt nye tall for 3. kvartal 2004.

 • Er foreløpige nasjonalregnskapstall pålitelige?

  Beregningene av foreløpige nasjonalregnskapstall bygger på et ufullstendig kildemateriale og er mer usikre enn endelige tall. Det er imidlertid foreløpige tall som må brukes i den løpende vurderingen av den økonomiske utviklingen og i politikkutformingen. Kan man stole på disse tallene?

 • Teknologisk utvikling og flytende naturgass

  Med Statoils Snøhvit-prosjekt i Hammerfest har flytende naturgass, eller LNG som det også kalles, kommet i skuddet som aldri før i Norge.

 • Fordelingseffekter av merverdiavgiftsreformer

  Vi analyserer fordelingseffekter mellom husholdninger som følge av to merverdiavgiftsreformer. Den første er en provenynøytral versjon av 2001-reformen, som innførte merverdiavgift på flere tjenester, økte satsen fra 23 til 24 prosent og halverte satsen på næringsmidler.

 • Færre menn blir fedre

  Barnløsheten øker mer for menn enn for kvinner i dagens unge og yngre generasjoner. Det har også vært en markert nedgang i andelen menn som ved 40-årsalder bor sammen med barn (egne eller ste- barn) som de forsørger.

Tidsskriftet utkommer med fire nummer i 2017. Den første utgaven hvert år gir en oversikt over aspekter ved den norske økonomien i året som er gått: Økonomisk utsyn. De tre andre konjunkturanalysene utgis under overskriften Konjunkturtendensene, og i disse numrene av tidsskriftet inngår også andre analyser. I konjunkturrapportene gjennomgås den siste utviklingen i norsk økonomi basert på foreløpige tall fra det kvartalsvise nasjonalregnskapet. Utviklingen i internasjonal økonomi blir også kommentert. I tillegg presenteres modellbaserte prognoser for norsk økonomi 3-4 år fremover. Utgivelsesdatoer for konjunkturtendensene: 9. mars, 8. juni, 7. september og 30. november.