Økonomiske analyser: 3/2011

Økonomiske analyser presenterer artikkelstoff med samfunnsøkonomisk innhold, oversikter over konjunkturutviklingen i Norge og utlandet og nasjonalregnskapstall.

Åpne og les tidsskriftet i PDF

Artikler

 • Konjunkturutviklingen i Norge

  Foreløpige tall fra kvartalsvis nasjonalregnskap (KNR) viser en volumvekst i BNP Fastlands-Norge på 2,4 prosent i 1. kvartal 2011 regnet som årlig rate.

 • Internasjonal økonomi

  Internasjonalt er vekstbildet sammensatt. Veksten er fortsatt moderat i de fleste OECD-land.

 • Norske husholdningers sparing

  Husholdningenes sparing er i offisiell statistikk representert av hele husholdningssektorens samlede sparing.

 • Befolkningsutviklingen

  I 2010 ble befolkningsveksten igjen blant de høyeste i norsk historie, litt over 62 000.

Tidsskriftet utkommer med fire nummer i 2017. Den første utgaven hvert år gir en oversikt over aspekter ved den norske økonomien i året som er gått: Økonomisk utsyn. De tre andre konjunkturanalysene utgis under overskriften Konjunkturtendensene, og i disse numrene av tidsskriftet inngår også andre analyser. I konjunkturrapportene gjennomgås den siste utviklingen i norsk økonomi basert på foreløpige tall fra det kvartalsvise nasjonalregnskapet. Utviklingen i internasjonal økonomi blir også kommentert. I tillegg presenteres modellbaserte prognoser for norsk økonomi 3-4 år fremover. Utgivelsesdatoer for konjunkturtendensene: 9. mars, 8. juni, 7. september og 30. november.