Finansregnskap

Artikler og publikasjoner

Analyser, artikler og publikasjoner

Viser 12 av 12
Husholdningenes netto finansformue passerer 1 700 milliarder kroner

Husholdningenes finansielle nettoformue økte med ytterligere 7 milliarder kroner i 1. kvartal 2022 og har nå passert 1 700 milliarder kroner. Positive nettofinansinvesteringer trakk formuen opp, mens negative verdiendringer trakk den ned.

Mer netthandel av tjenester etter gjenåpning

I 1. kvartal 2022 ble det registrert betalinger og overføringer med norske internasjonale betalingskort for 64 milliarder kroner. Nordmenns netthandel av tjenester med kortene var nesten dobbelt så høyt som i 1. kvartal 2021, mens handelen av varer var lavere enn ett år tidligere.

Husholdningenes finansregnskap i 2020 og 2021

Finansregnskapet for 4. kvartal 2021 beskriver effektene koronapandemien har hatt for husholdningenes nettofordringer, finansielle investering og gjeld de to siste årene. Hovedbildet viser uvanlig høy sparing og historisk høye nettofinansinvesteringer.

Husholdningene investerte i verdipapirfondsandeler

Husholdningenes finansielle sparing i koronaperioden var først og fremst i bankinnskudd, men i 2021 ble det også plassert store verdier i verdipapirfondsandeler.

Rekordhøy netthandel med norske betalingskort i 2021

Vi kjøper stadig mer varer og tjenester på nettet. I 2021 utførte nordmenn betalinger og overføringer med internasjonale betalingskort på nettet for 231 milliarder kroner, som er 26 prosent mer enn i det første koronaåret.

Mer bruk av internasjonale betalingskort etter gjenåpning

Bruken av norske internasjonale betalingskort har økt betydelig både på nettet og ellers, og var ekstra høy i 3. kvartal 2021.

Nettoformuen øker fortsatt

Husholdningenes nettoformue fortsatt å øke i 3. kvartal 2021. Den finansielle nettoformuen har økt kraftig de siste seks kvartalene. Det er nettogevinster på verdipapirer som har bidratt mest til økt formue.

Fordrings-, gjelds- og nettofordringsrater

Fordrings-, gjelds- og nettofordringsratene har lenge vært etterspurte indikatorer i overvåkingen av husholdningenes økonomi. Vi har dokumentert beregningene av ratene, tidsserieegenskapene og de sesongjusterte tidsseriene.

Endret spareadferd under pandemien

Norske husholdninger har økt sine oppsparte midler siden pandemien kom til Norge i 2020. Flere har også begynt å investere i aksjer og husholdningene har økt sin sparing i aksjer og aksjefond. Dette har skjedd til tross for at det har vært lite lønnsomt med sparing i form av innskudd og til tross for usikre økonomiske tider.

Netthandelen høyere enn noen gang

Statistikk basert på bruken av internasjonale betalingskort viser at netthandelen med kort var høyere enn noen gang i 2. kvartal 2021, til tross for lettelsene i koronarestriksjonene.

Økende gjeldsvekst

Husholdningene hadde høyt opptak av langsiktig lånegjeld i siste firekvartalsperiode frem til og med 2. kvartal 2021. Samtidig bidro høye finansielle investeringer til at det ble positive nettofinansinvesteringer.

Store gevinster i verdipapirmarkedet

Husholdningene hadde rekordhøye gevinster i verdipapirmarkedet i siste firekvartalsperiode frem til og med 1. kvartal 2021. I tillegg kjøpte de noterte aksjer og verdipapirfondsandeler i større grad enn tidligere. Dette bidro til en kraftig økning i nettofordringene.

Eldre analyser, artikler og publikasjoner for delområdet finansregnskap.