Veksten i fastlandsøkonomien fortsetter

Publisert:

Bruttonasjonalprodukt (BNP) for Fastlands-Norge vokste med 0,3 prosent i 1. kvartal 2019, etter en oppgang på 1,1 prosent kvartalet før. Utviklingen må ses i sammenheng med at 4. kvartalstallet var sterkt påvirket av jordbruksproduksjonen som tok seg opp etter tørkeperioden sommeren 2018, mens 1. kvartal ble dempet av lav kraftproduksjon i februar og mars.

Figur 1. Bruttonasjonalprodukt og konsum i husholdninger. Sum tre måneder, rullerende. Sesongjustert. Volumindekser. 2016=100

Bruttonasjonalprodukt for Fastlands-Norge Konsum i husholdninger
Jan. 2016
Feb. 2016
Mar. 2016 100 99.9
Apr. 2016 100 99.5
Mai 2016 99.8 99.4
Jun. 2016 99.7 99.3
Jul. 2016 99.5 99.5
Aug. 2016 99.5 99.6
Sept. 2016 99.8 99.8
Okt. 2016 100.1 100.3
Nov. 2016 100.3 100.6
Des. 2016 100.5 101
Jan. 2017 100.7 101.2
Feb. 2017 101.1 101.5
Mar. 2017 101.3 101.7
Apr. 2017 101.5 101.6
Mai 2017 101.7 101.7
Jun. 2017 102.1 102
Jul. 2017 102.2 102.4
Aug. 2017 102.4 102.6
Sept. 2017 102.7 102.9
Okt. 2017 103 102.9
Nov. 2017 103.3 103.3
Des. 2017 103.5 103.6
Jan. 2018 103.7 103.6
Feb. 2018 103.8 103.5
Mar. 2018 104.1 103.5
Apr. 2018 104.3 104.1
Mai 2018 104.7 104.6
Jun. 2018 104.8 104.8
Jul. 2018 105.1 104.7
Aug.2018 105.1 104.9
Sept.2018 105.1 104.7
Okt. 2018 105.3 105
Nov. 2018 105.7 105
Des. 2018 106.2 105.2
Jan. 2019 106.4 105.2
Feb. 2019 106.5 105.3
Mar. 2019 106.6 105.8

Figur 2. Bruttonasjonalprodukt og konsum i husholdninger. Månedlig. Sesongjustert. Volumindekser. 2016=100

Bruttonasjonalprodukt for Fastlands-Norge Konsum i husholdninger
Jan. 2016 100.3 100.4
Feb. 2016 100 99.8
Mar. 2016 99.8 99.4
Apr. 2016 100 99.1
Mai 2016 99.6 99.6
Jun. 2016 99.5 99.3
Jul. 2016 99.4 99.5
Aug. 2016 99.7 99.9
Sept. 2016 100.3 99.9
Okt. 2016 100.4 101
Nov. 2016 100.2 101
Des. 2016 100.8 101
Jan. 2017 101 101.6
Feb. 2017 101.4 102.1
Mar. 2017 101.5 101.3
Apr. 2017 101.7 101.5
Mai 2017 102 102.2
Jun. 2017 102.6 102.3
Jul. 2017 102 102.8
Aug. 2017 102.7 102.8
Sept. 2017 103.3 103.2
Okt. 2017 103.1 102.8
Nov. 2017 103.7 103.8
Des. 2017 103.7 104.3
Jan. 2018 103.5 102.7
Feb. 2018 104.1 103.6
Mar. 2018 104.5 104.4
Apr. 2018 104.4 104.5
Mai 2018 105.1 104.9
Jun. 2018 105 105.1
Jul. 2018 105.4 104.2
Aug.2018 104.9 105.3
Sept.2018 104.9 104.8
Okt. 2018 106.2 105.1
Nov. 2018 106.2 105.3
Des. 2018 106.3 105.1
Jan. 2019 106.6 105.3
Feb. 2019 106.4 105.5
Mar. 2019 106.7 106.5

Samlet sett trakk kraftproduksjon ned fastlandsveksten med 0,2 prosentpoeng i 1. kvartal, mens fiske som også var dårlig i februar og mars, trakk ned med 0,1 prosentpoeng, viser tall fra Nasjonalregnskap. Etter vekst tre kvartaler på rad for industrinæringene, stoppet den nesten opp i 1. kvartal, mens bygg og anlegg som har vært en viktig vekstmotor i lang tid, fortsatt bidro klart til oppgangen. En bredt sammensatt vekst i tjenestenæringene medførte at bruttoproduktet økte med 0,9 prosent i 1. kvartal, om lag som i kvartalet før.  

Bruttoproduktet i utvinning av olje og gass og i utenriks sjøfart falt med 2,9 prosent i 1. kvartal og bidro dermed til at BNP samlet var tilnærmet uendret fra 4. kvartal 2018. 

Vekst i konsumet – nedgang i fastlandsinvesteringene

Husholdningenes samlede konsum økte med 0,6 prosent i 1. kvartal, hovedsakelig som følge av økte bilkjøp og en vekst i tjenestekonsumet på 0,7 prosent.

Konsumet i offentlig forvaltning økte med 1,0 prosent i 1. kvartal, etter en svak utvikling gjennom fjoråret.

Totalt falt bruttoinvesteringene 1,2 prosent i 1. kvartal 2019 mot 2,3 prosent vekst i foregående kvartal. Nedgangen ble dempet av en økning i oljeinvesteringene på 2,1 prosent og økning i industriinvesteringene på 9,8 prosent. Dette var for øvrig fjerde kvartal på rad med vekst i industriinvesteringene. Ellers falt investeringene både i fastlandsnæringene og offentlig forvaltning med henholdsvis 2,6 og 4,2 prosent.

Nedgangen i husholdningenes boliginvesteringer stoppet opp i andre halvdel av 2018 og vokste med 0,7 prosent i 1. kvartal 2019.

Økt handel

Samlet økte eksporten med 2,2 prosent i 1. kvartal 2019. Det var særlig god vekst i tjenesteeksporten, mens veksten i tradisjonelle varer var mer beskjeden. Eksportvolumet av olje og gass falt med 2,6 prosent.

Importen økte med 2,4 prosent i 1. kvartal, med vekst i både import av tradisjonelle varer og tjenester.

Fortsatt stabil sysselsettingsvekst

Foreløpige beregninger viser at sysselsettingen justert for sesongvariasjoner økte med 13 700 personer, eller 0,5 prosent i 1. kvartal. Tallene viser økning i de fleste næringsområdene. I bygg og anlegg var økningen på i overkant av 3000 personer, mens den var vel 2000 i industrien og i underkant av 4000 i offentlig forvaltning.  Også utførte timeverk økte med 0,5 prosent i 1. kvartal.

Tall for 1. – 4. kvartal 2018 er revidert

I forbindelse med frigiving av tall for 1. kvartal 2019 er alle kvartalene i 2018 revidert. Årsveksten for BNP Fastlands-Norge for 2018 er uendret og fortsatt på 2,2 prosent. Utviklingen gjennom året er imidlertid noe endret, og veksten for 4. kvartal 2018 har blitt oppjustert med 0,2 prosentpoeng fra 0,9 til 1,1 prosent. Dette skyldes i hovedsak mer oppdatert informasjon om jordbruksproduksjonen. Husholdningenes konsum er uendret fra tidligere publiseringer, mens offentlig konsum er noe nedjustert. Ny informasjon har medført en nedjustering av investeringene i utvinningsnæringen samlet for 2018 fra 3,3 prosent vekst i publiseringen i februar til 2,7 prosent.

En oversikt over revisjoner i makroøkonomiske hovedstørrelser fra kvartalspubliseringen i februar fremgår av tabell 10.

 

Kontakt