Stabil vekst i Fastlands-BNP

Publisert:

Bruttonasjonalprodukt for Fastlands-Norge økte sesongjustert med 0,6 prosent i 3. kvartal 2017. Fastlandsøkonomien fortsatte dermed i samme veksttakt som de to foregående kvartalene.

Figur 1. Bruttonasjonalprodukt. Sesongjusterte volumindekser. 2015=100

Bruttonasjonalprodukt Bruttonasjonalprodukt for Fastlands-Norge
1. kv. 2005 86.77 76.73
2. kv. 2005 87.22 78.8
3. kv. 2005 87.94 78.86
4. kv. 2005 88.14 80.33
1. kv. 2006 88.71 81.06
2. kv. 2006 88.82 82.06
3. kv. 2006 89.73 82.56
4. kv. 2006 91.38 84.94
1. kv. 2007 91.44 85.97
2. kv. 2007 91.44 86.27
3. kv. 2007 92.61 88.4
4. kv. 2007 93.62 88.94
1. kv. 2008 92.48 88.29
2. kv. 2008 92.53 89.55
3. kv.2008 92.36 89.87
4. kv. 2008 92.65 87.84
1. kv. 2009 91.9 87.45
2. kv. 2009 91.09 87.57
3. kv. 2009 91.15 87.31
4. kv. 2009 91.2 87.9
1. kv. 2010 92.99 89.3
2. kv. 2010 92 89.04
3. kv. 2010 89.72 89.42
4. kv. 2010 92.24 89.26
1. kv. 2011 92.28 90.08
2. kv. 2011 91.89 90.79
3. kv. 2011 93.37 91.22
4. kv. 2011 93.42 91.85
1. kv. 2012 95.42 93.57
2. kv. 2012 95.64 93.81
3. kv. 2012 94.26 94.45
4. kv. 2012 95.03 95.14
1. kv. 2013 95.24 95.83
2. kv. 2013 95.92 95.86
3. kv. 2013 96.87 96.79
4. kv. 2013 96.69 97.53
1. kv. 2014 97.21 97.74
2. kv. 2014 97.89 98.62
3. kv. 2014 98.38 98.85
4. kv. 2014 99.4 99.5
1. kv. 2015 99.3 99.79
2. kv. 2015 99.78 100.01
3.kv. 2015 101.06 100.19
4.kv. 2015 99.86 100.01
1. kv. 2016 101.13 100.54
2. kv. 2016 100.94 100.87
3. kv. 2016 100.26 100.97
4.kv. 2016 101.7 101.2
1. kv. 2017 101.84 101.86
2. kv. 2017 103.01 102.48
3. kv. 2017 103.76 103.07

Figur 2. Bruttoinvestering i fast kapital og konsum. Sesongjusterte volumindekser. 2015=100

Bruttoinvestering i fast kapital for Fastlands-Norge Konsum i husholdninger
1. kv. 2005 77.35 73.9
2. kv. 2005 79.15 74.96
3. kv. 2005 81.04 76.42
4. kv. 2005 87.47 75.49
1. kv. 2006 84.48 77.34
2. kv. 2006 90.07 78.91
3. kv. 2006 87.66 79.88
4. kv. 2006 93.04 80.32
1. kv. 2007 96.02 82.1
2. kv. 2007 98.79 83
3. kv. 2007 101.08 84.17
4. kv. 2007 109.78 85
1. kv. 2008 104.51 86.11
2. kv. 2008 102.21 86.05
3. kv.2008 102.37 84.6
4. kv. 2008 101.33 83.68
1. kv. 2009 92.53 82.85
2. kv. 2009 89.61 84.64
3. kv. 2009 88.04 85.63
4. kv. 2009 96.4 86.09
1. kv. 2010 84.11 87.75
2. kv. 2010 84.81 87.51
3. kv. 2010 85.7 88.42
4. kv. 2010 88.56 88.97
1. kv. 2011 91.54 89.22
2. kv. 2011 89.25 89.85
3. kv. 2011 89.56 90.13
4. kv. 2011 90.88 91.14
1. kv. 2012 91.88 92.17
2. kv. 2012 92.52 93.19
3. kv. 2012 99.58 93.87
4. kv. 2012 103.58 94.02
1. kv. 2013 95.45 95.42
2. kv. 2013 100.48 95.69
3. kv. 2013 100.23 96.41
4. kv. 2013 102.35 96.58
1. kv. 2014 99.19 96.95
2. kv. 2014 101.13 97.78
3. kv. 2014 99.97 97.89
4. kv. 2014 100.53 98.64
1. kv. 2015 98.96 99.2
2. kv. 2015 99.69 99.98
3.kv. 2015 99.81 100.19
4.kv. 2015 101.54 100.63
1. kv. 2016 102.29 101.09
2. kv. 2016 104.6 100.74
3. kv. 2016 107.85 101.28
4.kv. 2016 108.71 101.96
1. kv. 2017 109.99 102.66
2. kv. 2017 111.15 103.62
3. kv. 2017 113.12 104.19

Veksten i Fastlands-BNP kommer hovedsakelig fra økt tjenesteproduksjon som for eksempel forretningsmessige tjenester, varehandel og reiseliv. Samlet sett økte den private tjenesteproduksjonen med 0,8 prosent i 3. kvartal, viser nye tall fra Nasjonalregnskapet. Også bygg og anlegg og oppdrettsnæringen bidro positivt til oppgangen i fastlandsøkonomien. Bygge- og anleggsvirksomheten har for øvrig hatt sterk vekst siden 2015 og vært viktig bidragsyter gjennom mange kvartaler. I 3. kvartal var bidraget fra offentlig forvaltning til veksten i Fastlands-BNP lite og den offentlige tjenesteproduksjonen på tilnærmet samme nivå som kvartalet før.

For industri og bergverk samlet viser de foreløpige sesongjusterte tallene derimot en reduksjon i bruttoproduktet på 0,5 prosent i 3. kvartal 2017, etter tre kvartaler med vekst. Nedgangen ses i hovedsak i oljerelaterte industrinæringer, mens økt aktivitet i næringsmiddelindustrien, som bearbeiding av og konservering av fisk, bidro til å dempe fallet.

Bruttoproduktet i petroleumsvirksomhet og utenriks sjøfart gikk opp med 1,5 prosent i 3. kvartal, og bidro til at BNP totalt økte med 0,7 prosent.

Svakere konsumvekst i husholdningene

Husholdningenes konsum økte med 0,6 prosent i 3. kvartal, etter å ha økt med 0,9 prosent kvartalet før. Det var særlig varekonsumet som hadde svak utvikling. Veksten i 3. kvartal var på 0,4 prosent og ble i sin helhet trukket opp av økte bilkjøp. Tjenestekonsumet økte derimot om lag som de to foregående kvartalene med en sesongjustert vekst på 0,8 prosent.

Konsumet i offentlig forvaltning økte med 0,5 prosent i 3. kvartal mot 0,8 prosent i 2. kvartal.

Økning i fastlandsinvesteringene

Totalt økte bruttoinvesteringene med 0,3 prosent. Foreløpige tall viser at verdien av petroleumsinvesteringene gikk kraftig ned i 3. kvartal sammenlignet med kvartalet før. Samtidig ser vi at prisene på investeringene falt slik at volumet hadde en mer begrenset nedgang. For fastlandsnæringene var det derimot klar vekst i investeringene. Nærmere to tredeler av dette forklares med store utbyggingsprosjekter i kraftnettet, men også industriinvesteringene trekker opp sammen med fortsatt sterk vekst i boliginvesteringene. Offentlige investeringer var imidlertid klart lavere i 3. kvartal enn kvartalet før, men dette skyldes at tallene for 2. kvartal inneholdt leveranser av tre nye kampfly.

Økt eksport av tradisjonelle varer

Eksporten av varer og tjenester økte samlet sett med 0,9 prosent i 3. kvartal 2017. Eksport av tradisjonelle varer gikk opp for tredje kvartal på rad. Foreløpige tall viser fortsatt økning i eksportvolumet av olje og naturgass samt tjenester.

Importen av tradisjonelle varer viste en liten nedgang de to siste kvartalene, mens de foreløpige tallene viser økning i tjenesteimporten. For øvrig gikk importen av store kapitalvarer som skip, fly og moduler til oljevirksomheten ned i 3. kvartal og medførte at samlet import var 1,8 prosent lavere enn i 2. kvartal.

Veksten i sysselsettingen fortsetter

Foreløpige beregninger viser at sysselsettingen justert for sesongvariasjoner økte med 0,3 prosent, eller om lag 9 200 personer i 3. kvartal. Sammenlignet med 3. kvartal i 2016 var godt over 30 000 flere personer i arbeid. De største økningene i sysselsetting i 3. kvartal var i bygg- og anleggsvirksomhet, forretningsmessig tjenesteyting og overnattings- og serveringsvirksomhet. Samtidig tyder tallene på at oppgangen er noe bredere enn tidligere.

For omtale av SSBs kilder for sysselsetting, se «Hva viser de ulike sysselsettingsstatistikkene».

Tall for 1. og 2. kvartal er revidert

I forbindelse med frigiving av tall for 3. kvartal 2017 er ny informasjon innarbeidet for 1. kvartal og 2. kvartal 2017. Endringene for de foregående kvartalene er svært små, men sesongjusterte tall kan bli påvirket bakover når man får inn tall for et nytt kvartal. Dette har blant annet medført at sesongjustert volumvekst for BNP Fastlands-Norge er justert ned med 0,1 prosentpoeng i 2. kvartal sammenlignet med forrige publisering. En oversikt over revisjoner i makroøkonomiske hovedstørrelser fremgår av tabell nr. 8.

For en oversikt over utviklingen i bruttonasjonalprodukt for noen av våre handelspartnere, se statistikk fra OECD.

 

Slik beregnes tallene 

Foreløpig årstall beregnes ved å summere fire kvartaler i kvartalsvis nasjonalregnskap (KNR). Tallene er foreløpige frem til endelig årlig nasjonalregnskap publiseres i august, 1,5 år etter rapporteringsåret. Endelige årstall innarbeides samtidig som nytt basisår (modellgrunnlag) i KNR i forbindelse med utarbeidingen av kvartalstall i august. Det vil si at endelig årstall for 2015 fra og med august 2017 er basisår for alle kvartalstall fra og med 1. kvartal 2016. Les mer i Om statistikken.