Makroøkonomiske hovedstørrelser 2008-2021. Regnskap og prognoser. Prosentvis endring fra året før der ikke annet framgår

Tilbake til artikkelen

Makroøkonomiske hovedstørrelser 2008-2021. Regnskap og prognoser. Prosentvis endring fra året før der ikke annet framgår
  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016* 2017* Prognoser
  2018 2019 2020 2021
1Konsum i husholdninger og ideelle organisasjoner + konsum i offentlig forvaltning + bruttoinvesteringer i fast kapital i Fastlands-Norge.
2Endring i lagerendring i prosent av BNP.
3Lønnstakere.
4Ifølge AKU. Det skjedde en større omlegging av AKU fra januar 2006. Bl.a. ble aldersgrensen senket fra 16 til 15 år.
5KPI justert for avgiftsendringer og uten energivarer.
6Gjennomsnitt for året. Utlånsrente, banker tom 2006, deretter rammelån med pant i bolig fra 2007
7Positivt fortegn innebærer depresiering.
8Driftsbalansen uten korreksjon for sparing i pensjonsfond.
9Gjennomsnittlig spotpris Brent Blend.
Realøkonomi                            
Konsum i husholdninger mv. 1,7 0,0 3,8 2,3 3,5 2,8 2,1 2,6 1,3 2,2 2,0 2,4 2,6 2,4
Konsum i offentlig forvaltning 2,4 4,1 2,2 1,0 1,6 1,0 2,7 2,4 2,1 2,5 1,8 1,8 1,8 1,7
Bruttoinvestering i fast realkapital 1,1 -6,8 -6,4 7,5 7,6 6,3 -0,3 -4,0 5,2 3,6 -0,2 4,5 2,2 1,1
Utvinning og rørtransport 5,5 2,9 -8,0 11,4 14,6 19,0 -1,8 -12,2 -16,0 -3,8 3,1 13,2 0,5 0,2
Fastlands-Norge 0,9 -10,4 -6,4 5,0 7,4 2,9 0,4 -0,2 10,7 7,0 -0,8 1,9 2,7 1,4
Næringer 3,1 -18,4 -9,5 1,1 10,5 -3,2 -0,7 -2,8 16,5 9,3 1,8 3,4 3,0 1,6
Bolig -9,0 -8,1 -1,6 17,0 10,9 5,3 -1,4 3,2 6,6 7,0 -9,9 1,3 4,2 1,4
Offentlig forvaltning 7,2 7,7 -4,8 1,1 -1,8 11,8 4,4 0,2 6,7 3,6 5,2 0,0 0,6 1,0
Etterspørsel fra Fastlands-Norge1 1,7 -1,4 1,2 2,5 3,7 2,3 1,9 2,0 3,5 3,3 1,3 2,1 2,4 2,0
Lagerendring2 -0,2 -2,1 3,7 -0,3 -0,3 0,3 -0,1 -0,5 -0,4 2,3 0,5 0,1 0,0 0,0
Eksport 0,1 -4,1 0,6 -0,8 1,6 -1,7 3,1 4,7 1,1 -0,2 0,2 2,4 3,7 3,0
Tradisjonelle varer 3,5 -8,0 3,3 -0,1 -0,2 1,3 3,1 6,9 -8,6 1,7 2,2 3,3 3,0 2,8
Råolje og naturgass -1,3 -1,6 -6,9 -5,6 0,5 -5,5 2,7 2,1 4,9 1,5 -4,0 -0,2 5,8 4,1
Import 3,2 -10,3 8,4 3,9 3,0 5,0 2,4 1,6 3,3 1,6 1,5 3,6 2,3 2,1
Tradisjonelle varer 1,2 -12,1 9,2 4,6 2,6 2,3 2,1 3,2 -0,1 2,7 2,8 3,2 2,9 2,4
Bruttonasjonalprodukt 0,5 -1,7 0,7 1,0 2,7 1,0 2,0 2,0 1,2 2,0 1,4 2,4 2,7 2,1
Fastlands-Norge 1,8 -1,7 1,9 1,9 3,7 2,3 2,2 1,4 1,1 2,0 2,0 2,7 2,4 2,0
Industri og bergverk 2,7 -7,8 2,1 1,7 2,0 3,3 2,8 -4,6 -4,9 0,0 0,8 3,4 2,7 1,7
Arbeidsmarked                            
Utførte timeverk i Fastlands-Norge3 3,5 -2,0 0,1 1,8 1,9 0,4 1,4 0,6 0,4 0,3 1,3 1,4 1,8 0,9
Sysselsatte personer 3,2 -0,5 -0,5 1,5 2,1 1,1 1,2 0,4 0,2 1,1 1,5 1,1 0,7 0,8
Arbeidsstyrke4 2,9 0,2 0,6 1,3 1,5 1,2 0,7 1,5 0,2 -0,2 1,5 1,3 0,7 0,6
Yrkesandel (nivå)4 73,5 72,5 71,7 71,5 71,4 71,2 70,7 71,0 70,4 69,7 70,2 70,7 70,9 71,1
Arbeidsledighetsrate (nivå)4 2,7 3,3 3,8 3,4 3,3 3,8 3,6 4,5 4,7 4,2 3,9 3,8 3,8 3,7
Priser og lønninger                            
Årslønn 6,3 4,2 3,7 4,2 4,0 3,9 3,1 2,8 1,7 2,3 2,8 3,2 3,6 4,1
Konsumprisindeksen (KPI) 3,8 2,1 2,5 1,2 0,8 2,1 2,0 2,1 3,6 1,8 2,7 1,8 1,6 1,9
KPI-JAE5 2,6 2,6 1,4 0,9 1,2 1,6 2,4 2,7 3,1 1,4 1,5 1,9 1,7 1,8
Eksportpris tradisjonelle varer 2,8 -6,0 4,5 5,8 -1,9 2,7 3,4 2,0 4,0 5,4 5,7 1,2 1,3 1,7
Importpris tradisjonelle varer 3,9 -1,5 0,0 4,0 0,3 1,5 4,4 4,7 1,8 3,7 5,0 2,3 0,9 1,3
Boligpris -1,0 1,9 8,2 8,0 6,8 4,1 2,7 6,0 7,0 5,0 1,6 1,4 1,2 0,6
Inntekter, renter og valuta                            
Husholdningenes disponible realinntekt 3,4 3,2 2,3 4,1 4,4 3,9 2,9 5,5 -1,7 1,7 1,7 2,5 3,1 2,5
Husholdningenes sparerate (nivå) 3,8 5,2 4,0 5,9 7,1 7,4 8,2 10,3 7,1 6,9 6,5 6,7 7,6 8,2
Pengemarkedsrente (nivå) 6,2 2,5 2,5 2,9 2,2 1,8 1,7 1,3 1,1 0,9 1,1 1,3 1,8 2,3
Utlånsrente, rammelån (nivå)6 6,8 4,0 3,4 3,6 3,9 4,0 3,9 3,2 2,6 2,6 2,6 2,9 3,2 3,7
Realrente etter skatt (nivå) 1,1 0,7 0,1 1,3 2,1 0,7 0,8 0,1 -1,6 0,1 -0,7 0,4 0,9 0,9
Importveid kronekurs (44 land)7 0,0 3,3 -3,8 -2,4 -1,2 2,2 5,3 10,4 1,9 -0,8 0,0 -0,6 -2,1 -0,8
NOK per euro (nivå) 8,22 8,73 8,01 7,79 7,47 7,81 8,35 8,95 9,29 9,33 9,59 9,48 9,28 9,20
Utenriksøkonomi                            
Driftsbalansen, mrd. Kroner8 408 261 284 346 371 316 331 246 125 186 324 310 343 370
Driftsbalansen i prosent av BNP 15,7 10,7 10,9 12,4 12,5 10,3 10,5 8,1 4,0 5,7 9,2 8,4 8,9 9,2
Utlandet                            
Eksportmarkedsindikator 1,8 -9,6 11,1 6,5 1,4 2,0 5,2 5,1 4,0 4,7 3,4 4,4 4,3 4,2
Konsumpris euro-området 3,3 0,3 1,6 2,7 2,5 1,4 0,4 0,0 0,2 1,5 1,7 1,6 1,9 1,9
Pengemarkedsrente, euro (nivå) 4,6 1,2 0,8 1,4 0,6 0,2 0,2 0,0 -0,3 -0,3 -0,3 0,0 0,5 0,9
Råoljepris i kroner (nivå)9 539 388 485 621 650 639 622 431 378 453 592 544 532 528