Publikasjon

Sosiale og økonomiske studier 108

MODAG

En makroøkonomisk modell for norsk økonomi

Innhold

MODAG er en makroøkonomisk modell for norsk økonomi, utviklet i Statistisk sentralbyrå. Den benyttes særlig som analyseverktøy av Finansdepartementet, men brukes også av Statistisk sentralbyrå til egne analyser og til analyser på oppdrag for andre, herunder for fraksjonene i Stortingets finanskomité. Modellen er et resultat av mange års forskningsinnsats, der en rekke personer har bidratt over tid.

Den foreliggende publikasjonen søker å gi en nær fullstendig dokumentasjon av modellen slik den forelå våren 2002. Ved å bygge på tidligere dokumentasjon og dekke områder som ikke tidligere er dokumentert, tar den sikte på å gi stoff til både lesere som ønsker en generell orientering om modellen og lesere som bruker modellen i sitt daglige arbeid.

Publikasjonen skiller seg således fra tidligere dokumentasjoner ved at den gir en svært detaljert beskrivelse av de ulike delene av modellen. Samtidig er det oversiktlige perspektivet forsøkt bevart. (07.02)

Kontakt