Økonomiske analyser, 5/2003

Lønnsutviklingen 1962-2002

Publisert:

Årene 1962-1969 var en periode med spesielt sterk reallønnsvekst. Dette framgår av nye beregninger i nasjonalregnskapet. Etter 1970 har reallønnsveksten variert mye. Den svakeste veksten finner vi på 1980- tallet. For hele 40-årsperioden under ett ble den gjennomsnittlige reallønnen per normalårsverk mer enn fordoblet. Offentlig forvaltning har gjennomgående hatt en svakere lønnsutvikling enn gjennomsnittet for alle næringer i denne perioden, mens lønnsveksten i industrien har vært klart høyere.

Åpne og les artikkelen i PDF

Kontakt