Økonomiske analyser, 3/2010

Konjunkturtendensene

Internasjonal økonomi

Publisert:

Finansiell uro har denne våren på ny preget internasjonal økonomi. I flere land, særlig i Sør-Europa, har tiltak for å motvirke finanskrisen og effekter av automatiske stabilisatorer svekket budsjettbalansen så mye at aktørene i finansmarkedene er bekymret for mislighold av statsgjelden. Også i land hvor statsgjelden ikke er så stor oppfatter aktørene i finansmarkedet statsgjelden som risikabel. Økningen i renta på statsobligasjoner tvinger mange land til å stramme til finanspolitikken tidligere enn konjunktursituasjonen skulle tilsi. Finanskrisen har således blitt en statsfinansiell krise.

Åpne og les artikkelen i PDF

Kontakt