Hva er egentlig BNP?

Publisert:

Endret:

Bruttonasjonalproduktet (BNP)  er lik summen av alle varer og tjenester som produseres i et land i løpet av et år, minus de varene og tjenestene som blir brukt under denne produksjonen.

Bruttonasjonalproduktet (BNP) er en viktig økonomisk størrelse som sier noe om tilstanden og utviklingen i et lands økonomi. BNP er lik summen av alle varer og tjenester som produseres i et land i løpet av et år, minus de varene og tjenestene som blir brukt under denne produksjonen.

I 2019 var BNP i Norge på 3 549 milliarder kroner.

Hva er BNP Fastlands-Norge?

På grunn av oljesektorens store betydning for norsk økonomi er det vanlig også å beregne BNP Fastlands-Norge. Dette omfatter produksjonen fra alle næringer i Norge utenom utvinning av olje og gass, rørtransport og utenriks sjøfart.

En del av økningen i BNP og BNP Fastlands-Norge skyldes generell prisvekst. Konsumprisindeksen (KPI) viser at siden 1970 har prisene på varer og tjenester vokst med drøyt 765 prosent. Det innebærer at en husholdning som brukte 1 000 kroner på varer og tjenester i 1970, vil måtte bruke over 8 650 kroner i 2019 for å kjøpe tilsvarende varer og tjenester.

1 Markedsverdi.

Figur 1. BNP og BNP Fastlands-Norge¹

1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
BNP 91.53 102.897 114.362 129.928 150.379 171.849 196.119 220.968 243.888 269.067 318.279 365.013 404.325 449.657 506.486 562.402 581.913 634.875 664.084 708.635 749.86 790.087 813.093 855.4 897.243 963.124 1054.657 1141.324 1163.192 1265.701 1507.886 1564.585 1560.181 1619.613 1781.981 1988.942 2215.312 2351.026 2608.807 2431.198 2593.739 2795.755 2968.258 3075.575 3146.665 3118.116 3119.296 3304.439 3535.612
BNP Fastlands-Norge 84.684 95.806 106.868 120.72 139.76 160.477 182.173 205.919 222.396 237.848 264.619 301.452 336.748 370.43 409.163 458.794 515.505 571.608 606.744 619.6 639.732 670.016 697.418 731.043 769.888 828.636 876.411 946.551 1020.061 1074.489 1144.839 1211.783 1258.692 1308.153 1407.892 1514.364 1661.699 1830.997 1946.7 1966.122 2077.604 2161.617 2298.445 2423.242 2539.596 2621.032 2712.752 2798.11 2907.049

Hva er volumvekst?

Hvis vi fjerner effektene prisendringene har på BNP, får vi uttrykk for volumveksten. Volumveksten i BNP fra 2018 til 2019 var på 1,2 prosent. Fra 1970 og fram til i dag utmerker året 1984 seg med den største volumveksten på 6,1 prosent. Den svakeste utviklingen ses i forbindelse med finanskrisen i 2009, med volumnedgang i BNP på - 1,7 prosent.

BNP kan også ses på som et mål på sluttanvendelse av varer og tjenester. I 2019 ble 45 prosent av BNP forbrukt av husholdningene og ideelle organisasjoner, 24 prosent ble forbrukt av offentlig forvaltning og 29 prosent ble investert. De resterende 2 prosentene representerer overskuddet i eksporten av varer og tjenester.

Interessert i flere tall om Norge? Her er Dette er Norge 2020

Over gjennomsnittet i EU

Ved sammenlikning mellom land er det nyttig å se BNP i forhold til antall innbyggere i landet. Norge er etter hvert blitt et av verdens rikeste land. I europeisk sammenheng hadde Norge et BNP per innbygger som lå 51 prosent over gjennomsnittet i EU i 2018 (her er det tatt hensyn til forskjeller i prisnivå mellom landene).

Luxembourg ligger spesielt høyt på denne målingen. Årsaken til dette er at mange av landets arbeidstakere er bosatt i nabolandene. Disse bidrar dermed til BNP, men inngår ikke i beregningen av «per innbygger».

Figur 2. BNP per innbygger i enkelte land. Prisnivåjustert. 2017

BNP per innbygger 2017 BNP per innbygger 2017
Albania 30
Bosnia-Hercegovina 32
Hellas 67
Polen 70
Spania 92
Italia 96
Frankrike 104
Storbritannia 105
Finland 109
Sverige 121
Tyskland 124
Danmark 128
Nederland 128
Island 130
Norge 146
Sveits 156
Irland 181
Luxembourg 253

Kontakt