Makroøkonomiske hovedstørrelser 2009-2021. Regnskap og prognoser. Prosentvis endring fra året før der ikke annet framgår

Tilbake til artikkelen

Makroøkonomiske hovedstørrelser 2009-2021. Regnskap og prognoser. Prosentvis endring fra året før der ikke annet framgår
  2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016* 2017* Prognoser
  2018 2019 2020 2021
1Konsum i husholdninger og ideelle organisasjoner + konsum i offentlig forvaltning + bruttoinvesteringer i fast kapital i Fastlands-Norge.
2Endring i lagerendring i prosent av BNP.
3Ifølge AKU. Det skjedde en større omlegging av AKU fra januar 2006. Bl.a. ble aldersgrensen senket fra 16 til 15 år.
4KPI justert for avgiftsendringer og uten energivarer.
5Gjennomsnitt for året. Utlånsrente, banker tom 2006. Rammelån med pant i bolig fra 2007
6Positivt fortegn innebærer depresiering.
7Driftsbalansen uten korreksjon for sparing i pensjonsfond.
8Gjennomsnittlig spotpris Brent Blend.
Realøkonomi                          
Konsum i husholdninger mv. 0,0 3,8 2,3 3,5 2,8 2,1 2,6 1,3 2,2 2,5 2,6 2,5 2,6
Konsum i offentlig forvaltning 4,1 2,2 1,0 1,6 1,0 2,7 2,4 2,1 2,5 1,8 1,7 1,8 1,7
Bruttoinvestering i fast realkapital -6,8 -6,4 7,5 7,6 6,3 -0,3 -4,0 5,2 3,6 0,6 4,0 3,1 1,6
Utvinning og rørtransport 2,9 -8,0 11,4 14,6 19,0 -1,8 -12,2 -16,0 -3,8 4,3 10,1 3,9 -0,4
Fastlands-Norge -10,4 -6,4 5,0 7,4 2,9 0,4 -0,2 10,7 7,0 -0,1 2,3 2,9 2,2
Næringer -18,4 -9,5 1,1 10,5 -3,2 -0,7 -2,8 16,5 9,3 4,7 4,7 3,5 2,5
Bolig -8,1 -1,6 17,0 10,9 5,3 -1,4 3,2 6,6 7,0 -10,3 -0,2 4,4 2,9
Offentlig forvaltning 7,7 -4,8 1,1 -1,8 11,8 4,4 0,2 6,7 3,6 3,0 0,4 0,6 1,0
Etterspørsel fra Fastlands-Norge1 -1,4 1,2 2,5 3,7 2,3 1,9 2,0 3,5 3,3 1,7 2,3 2,4 2,3
Lagerendring2 -2,1 3,7 -0,3 -0,3 0,3 -0,1 -0,5 -0,4 2,3 0,8 0,0 0,0 0,0
Eksport -4,1 0,6 -0,8 1,6 -1,7 3,1 4,7 1,1 -0,2 0,6 2,2 3,6 3,8
Tradisjonelle varer -8,0 3,3 -0,1 -0,2 1,3 3,1 6,9 -8,6 1,7 3,4 3,2 3,5 3,4
Råolje og naturgass -1,6 -6,9 -5,6 0,5 -5,5 2,7 2,1 4,9 1,5 -3,1 0,0 5,2 5,3
Import -10,3 8,4 3,9 3,0 5,0 2,4 1,6 3,3 1,6 2,7 3,7 2,9 2,6
Tradisjonelle varer -12,1 9,2 4,6 2,6 2,3 2,1 3,2 -0,1 2,7 3,8 4,1 3,2 2,9
Bruttonasjonalprodukt -1,7 0,7 1,0 2,7 1,0 2,0 2,0 1,2 2,0 1,8 2,1 2,6 2,5
Fastlands-Norge -1,7 1,9 1,9 3,7 2,3 2,2 1,4 1,1 2,0 2,3 2,4 2,4 2,2
Industri og bergverk -7,8 2,1 1,7 2,0 3,3 2,8 -4,6 -4,9 0,0 2,8 2,6 2,5 1,6
Arbeidsmarked                          
Utførte timeverk i Fastlands-Norge -2,0 0,2 1,7 1,8 0,3 1,4 0,7 0,4 0,3 1,3 1,4 1,2 0,8
Sysselsatte personer -0,5 -0,5 1,5 2,1 1,1 1,2 0,4 0,2 1,1 1,4 1,4 1,2 0,8
Arbeidsstyrke3 0,0 0,5 1,0 1,8 1,0 1,1 1,4 0,2 -0,2 1,1 1,3 1,2 0,9
Yrkesandel (nivå)3 72,8 71,9 71,4 71,5 71,2 71,0 71,2 70,4 69,7 69,9 70,4 70,9 71,2
Arbeidsledighetsrate (nivå)3 3,2 3,6 3,3 3,2 3,5 3,5 4,4 4,7 4,2 3,9 3,8 3,7 3,7
Priser og lønninger                          
Årslønn 4,2 3,7 4,2 4,0 4,0 3,1 2,8 1,7 2,3 2,8 3,3 3,6 4,0
Konsumprisindeksen (KPI) 2,1 2,5 1,2 0,8 2,1 2,0 2,1 3,6 1,9 2,8 1,7 1,5 2,0
KPI-JAE4 2,6 1,4 0,9 1,2 1,6 2,4 2,7 3,1 1,4 1,5 1,7 1,8 2,0
Eksportpris tradisjonelle varer -5,9 44,0 5,8 -1,9 2,6 3,4 2,0 3,6 5,4 6,9 1,1 -0,5 0,4
Importpris tradisjonelle varer -1,5 -0,1 4,0 0,3 1,5 4,4 4,7 1,8 3,6 2,9 1,2 0,9 1,5
Boligpris 1,9 8,2 8,0 6,8 4,0 2,7 6,1 7,0 5,0 1,2 0,9 1,1 1,2
Inntekter, renter og valuta                          
Husholdningenes disponible realinntekt 3,2 2,3 4,1 4,4 3,9 2,9 5,5 -1,7 1,6 2,5 3,1 3,4 3,0
Husholdningenes sparerate (nivå) 5,2 4,0 5,9 7,1 7,4 8,2 10,3 7,1 6,9 6,9 7,3 8,7 9,1
Pengemarkedsrente (nivå) 2,5 2,5 2,9 2,2 1,8 1,7 1,3 1,1 0,9 1,1 1,4 1,9 2,4
Utlånsrente, rammelån (nivå)5 4,0 3,4 3,6 3,9 4,0 3,9 3,2 2,6 2,6 2,7 3,1 3,4 3,8
Realrente etter skatt (nivå) 0,7 0,1 1,3 2,1 0,7 0,8 0,1 -1,6 0,1 -0,7 0,7 1,2 0,9
Importveid kronekurs (44 land)6 3,3 -3,8 -2,4 -1,2 2,2 5,3 10,4 1,9 -0,8 -0,2 -1,6 -1,9 -0,5
NOK per euro (nivå) 8,73 8,01 7,79 7,47 7,81 8,35 8,95 9,29 9,33 9,59 9,34 9,17 9,12
Utenriksøkonomi                          
Driftsbalansen, mrd. Kroner7 261 284 346 371 316 331 246 124 186 309 337 347 362
Driftsbalansen i prosent av BNP 10,7 10,9 12,4 12,5 10,3 10,5 8,1 4,0 5,7 8,7 9,1 9,0 9,0
Utlandet                          
Eksportmarkedsindikator -9,6 11,1 6,5 1,4 2,0 5,2 5,1 4,0 4,8 3,6 4,9 4,6 4,5
Konsumpris euro-området 0,3 1,6 2,7 2,5 1,4 0,4 0,0 0,2 1,5 1,7 1,8 1,9 2,0
Pengemarkedsrente, euro (nivå) 1,2 0,8 1,4 0,6 0,2 0,2 0,0 -0,3 -0,3 -0,2 0,3 0,5 0,9
Råoljepris i kroner (nivå)8 388 485 621 650 639 622 431 378 445 568 598 586 583