Økonomiske analyser, 5/2012

Arbeidsledighet som konjunkturindikator og forklaringsfaktor i makromodeller

Publisert:

Arbeidsledigheten er en av de viktigste indikatorene på økonomiens tilstand. Nivået på arbeidsledigheten inngår også som en sentral variabel i de relasjonene som bestemmer yrkesdeltagelse, reallønn, antall uføre, renteutviklingen og importert inflasjon i SSBs makromodeller. Denne artikkelen diskuterer arbeidsledigheten i AKU som statistikkilde og hvorfor og hvordan arbeidsledighet inngår i modellene. Et helt nytt trekk i våre modeller er at effekten av endret arbeidsledighet på lønnsdannelsen må ses i sammenheng med den kraftige økningen i innvandringen de senere årene.

Åpne og les artikkelen i PDF

Kontakt