Dato: Mandag 27. mars 2023
Når: 08.30 – 10.00. Servering av frokost fra 08.15. 
Hvor: Auditoriet, Statistisk sentralbyrå, Akersveien 26, 0177 Oslo

Økonomisk utsyn over året 2022 publiseres i sin helhet på ssb.no klokken 08.00 mandag 27. mars. I den forbindelse inviterer SSB til frokostseminar. Dette er åpent for alle.

Du må melde deg på arrangementet for å delta. Følg denne lenken for påmelding.

Program

Det serveres enkel frokost fra klokken 08.15. Presentasjonen starter klokken 08.30.

Innledningsvis vil forskningsdirektør Linda Nøstbakken presentere Perspektiver for norsk økonomi. Dette er en diskusjon av temaene som presenteres i Økonomisk utsyn, som også kommenterer konsekvenser og mulige tiltak.

Klima og Natur – forsker Brita Bye

Tap av biologisk mangfold er, sammen med den globale oppvarmingen, en av vår tids største utfordringer. Ifølge Naturpanelet er arealbruksendringer den største trusselen mot naturmangfold på land.  På den annen side er Klimapanelets siste rapport tydelig på at bevaring av natur vil gjøre økosystemer mer robuste i møte med klimaendringer. Å se klima og natur i sammenheng gir et viktig kunnskapsgrunnlag når politikk for klima og naturforvaltning skal utformes. Vi ser på hvordan et naturregnskap kan bidra til dette.

Forberedt kommentar ved Maria Berg Reinertsen, journalist i Morgenbladet

Ulikhet – forsker Elin Halvorsen og forsker Ola Vestad

Inntektsulikheten i Norge er relativt lav sammenliknet med andre OECD-land, men den har økt moderat de siste tiårene. Ulikheten i formue er derimot relativt høy sammenliknet med andre land, og har også økt noe det siste tiåret. Det er viktig å supplere den offisielle statistikken med forskning og analyse som går nærmere inn på forskjellige aspekter ved økonomisk ulikhet, og belyse økonomisk ulikhet fra forskjellige vinkler. Kan disse ulike supplementene gi allmennheten en bedre forståelse av ulikhetsmål?  

Forberedt kommentar ved Cecilie Langum Becker, økonomikommentator i NRK

Den langsiktige økonomiske utviklingen – forsker Erling Holmøy

Nasjonalinntekten per innbygger sier mye om potensialet for befolkningens materielle levestandard. Norges nasjonalinntekt per innbygger har vært blant verdens høyeste i vel 25 år. Den har imidlertid reelt sett ikke vokst etter 2006, når man ser gjennom svingninger, og de siste to unntakspregede årene med pandemi og svært høye olje- og gassinntekter. Hvilke faktorer ligger bak en så svak inntektsutvikling i en så lang periode? Hva kan forklare at store deler av denne perioden har vært omtalt som en «gullalder» for norsk økonomi?

Forberedt kommentar ved Hans K. Mjelva, økonomikommentator i Bergens Tidende

 

Arrangementet blir ikke strømmet.

Velkommen!