Banner med bilde og tittel

Fakta om

Religion

Ingress

Se hvor mange medlemmer det er i Den norske kirke, og hvor mange som går til gudstjeneste eller er med på andre aktiviteter i kirka. Du kan finne ut hvor mange muslimer, humanetikere, buddhister og andre religiøse det er i Norge.

Den norske kirke

Medlemmer i Den norske kirke
ikon av kirkebygning
Medlemmer i Den norske kirke
2020
3 655 556
personer
-143 810 personer Endring fra fem år før


Andel av befolkningen som er medlem av Den norske kirke
Ikon av to personer med kors
Andel av befolkningen som er medlem av Den norske kirke
2020
68
%

Andel av befolkningen over 16 år som oppgir at de tilhører en religion eller trosretning
Ikon av person over 16 år
Andel av befolkningen over 16 år som oppgir at de tilhører en religion eller trosretning
2020
47
%

Deltakelse på gudstjenester (søn-/helligdager),Konfirmasjoner,Døpte,Vigsler

Aktiviteter i Den norske kirke

Deltakelse på gudstjenester (søn-/helligdager)
2020
1 927 050
-2 067 171 Endring fra året før

Konfirmasjoner
2020
33 083
-1 430 Endring fra året før

Døpte
2020
23 822
-4 189 Endring fra året før

Vigsler
2020
4 394
-1 820 Endring fra året før

Døpte og utmeldte fra Den norske kirke

¹Den norske kirke tok i bruk nye digitale verktøy for inn- og utmelding i 2016. Dette førte til høye tall for utmeldte i 2016.

Tros- og livssynssamfunn utenfor Den norske kirke

Medlemmer i tros- og livssynssamfunn utenfor Den norske kirke
Kristne,Muslimer,Human-Etisk Forbund og andre livssyn,Buddhister,Hinduer,Sikher,Bahai,Jøder

Medlemmer i tros- og livssynssamfunn utenfor Den norske kirke

Kristne
2021
370 997
medlemmer
-1 654 medlemmer Endring fra året før

Muslimer
2021
169 605
medlemmer
-13 221 medlemmer Endring fra året før

Human-Etisk Forbund og andre livssyn
2021
97 260
medlemmer
-2 208 medlemmer Endring fra året før

Buddhister
2021
21 567
medlemmer
12 medlemmer Endring fra året før

Hinduer
2021
11 970
medlemmer
-183 medlemmer Endring fra året før

Sikher
2021
4 208
medlemmer
128 medlemmer Endring fra året før

Baha'i
2021
1 085
medlemmer
-6 medlemmer Endring fra året før

Jøder
2021
761
medlemmer
-33 medlemmer Endring fra året før

Relaterte faktasider