Interesseorganisasjoner, strukturstatistikk

18 300 ansatte i interesseorganisasjonene

Publisert:

Ifølge statistikk for interesseorganisasjoner 1997 sysselsetter næringen 18 303 personer fordelt på 4 279 foretak. Dette er første gang Statistisk sentralbyrå publiserer strukturstatistikk for denne næringen.

Interesseorganisasjoner i denne sammenheng omfatter næringslivs- og arbeidsgiverorganisasjoner, yrkessammenslutninger, arbeidstakerorganisasjoner, organisasjoner med religiøst formål, politiske partier og andre interesseorganisasjoner, blant annet innenfor miljøvern og hobbyvirksomhet med videre. Sports- og idrettsorganisasjoner inngår ikke i statistikken.

En rekke av foretakene har flere avdelinger (bedrifter) som tilhører andre næringsområder. En del foretak innenfor andre næringsområder har avdelinger (bedrifter) som er interesseorganisasjoner. Det finnes i alt 4 391 bedrifter (avdelinger eller lokale enheter, foreninger, klubber med videre) som til sammen har 14 702 ansatte. I det følgende beskrives kun statistikk basert på foretak.

Knapt en tredjedel (5 796 personer) av samtlige ansatte arbeider innenfor religiøse organisasjoner. Det arbeider bortimot like mange personer i arbeidstakerorganisasjonene (3 408) som i næringslivs-, arbeidsgiverorganisasjoner og yrkessammenslutninger (2 992). Disse gruppene sysselsetter i hovedsak heltidsansatte. De religiøse og partipolitiske organisasjonene sysselsetter en større andel deltidsansatte, henholdsvis 33 og 36 prosent.

Store forskjeller i finansiering av driften

Salg av varer og tjenester utgjorde 27 prosent av totale driftsinntekter i interesseorganisasjonene.

(Inntekter fra seminarer, kurs, andre arrangementer, varer og tjenester levert fra organisasjonen, betalte konsulentoppdrag utført av bedrifter/privatpersoner og inntekter av fast eiendom/husleier med videre inngår i salg av varer og tjenester.) Medlemskontingenter står for 38 prosent, mens ulike tilskudd og testamentariske gaver utgjør 20 prosent av driftsinntektene. Kildene for driftsinntekter har svært ulik betydning for de forskjellige interesseorganisasjonene. Innsamlede midler fra innsamlingsaksjoner, spilleautomater og lignende har stor betydning bare for de religiøse organisasjonene, mens medlemskontingenter er den største inntektskilden for arbeidstakerorganisasjonene. Tilskuddene er viktigste finansieringskilde for de politiske partiene og religiøse organisasjoner.

 

Driftsinntekter i interesseorganisasjonene 1997, fordelt i prosent, etter næring
 
  Inntekter av salg fra varer og tjenester fra organisasjonen Totale tilskudd og gaver som andel av driftsinntekter Innsamlede midler Medlemskontingent Øvrige driftsinntekter
 
Interesseorganisasjoner i alt 27 20 5 38 10
Næringslivs- og arbeidsgiverorganisasjoner 32 12 0 50 6
Yrkessammenslutninger 34 11 0 41 13
Arbeidstakerorganisasjoner 4 5 0 80 11
Religiøse organisasjoner 10 55 23 4 9
Partipolitiske organisasjoner 6 66 7 6 15
Interesseorganisasjoner ellers 57 15 2 16 10

 

I tillegg til driftsinntektene finnes det også tilgang på midler i form av renteinntekter redusert for rentekostnader, ekstraordinære poster og bevegelser til/fra fond og avsetninger. Denne type inntekter ligger på rundt 6 prosent eller mindre av total tilgang på midler for interesseorganisasjonene utenom næringslivs- og arbeidsgiverorganisasjonene. For disse organisasjonene utgjør slike inntekter en femtedel av total tilgang på disponible midler.

Personalkostnader utgjør rundt en tredjedel av driftskostnadene i hver enkelt av næringsgruppene, bortsett fra de religiøse organisasjonene hvor denne andelen ligger på 51 prosent. Godtgjørelse til styre og representantskap utgjør fra 0,1 til 1,8 prosent, bortsett fra for yrkessammenslutningene hvor andelen ligger på 2,6 prosent av driftskostnadene. Øvrige kostnader går til dekning av varekjøp, kontor og administrasjon, vedlikehold og drift av fast eiendom, reiser, kostnader knyttet til innsamlingsaksjoner, utdelinger/overføringer til formål, andre kostnader til formål som organisasjonen støtter, avskrivninger og andre driftskostnader ikke nevnt over.

Ved henvendelse kan det bestilles flere opplysninger om interesseorganisasjonene. På foretaksnivå finnes det mer detaljerte data om driftsinntekter, andre tilganger av midler og om kostnader. For et utvalg av foretakene finnes disse tallene også fordelt på ulike typer aktiviteter som den enkelte organisasjon har som hovedvirksomhetsområde (for eksempel musikk, utdanning, helse, sosiale tjenester og så videre). For det samme utvalget finnes også balansetall og investeringer. På bedriftsnivå finnes tall for ansatte og driftskostnader totalt.

Statistikken utgis i forbindelse med oppdrag fra Institutt for samfunnsforskning og Norsk senter for organisasjon og ledelse ved Universitetet i Bergen.

 

Tabeller

Kontakt