3595_0122
3595_0122
kommunefakta
2019-01-24T09:24:00.000Z
no
Trøgstad kommune

Kommunefakta

Trøgstad - 0122 (Østfold)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 5 358 innbyggere per 3. kvartal 2018

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

07459: Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 142 117
5-9 år 165 150
10-14 år 163 147
15-19 år 164 165
20-24 år 150 136
25-29 år 158 137
30-34 år 156 136
35-39 år 146 152
40-44 år 204 173
45-49 år 219 216
50-54 år 244 200
55-59 år 210 177
60-64 år 143 155
65-69 år 146 148
70-74 år 151 153
75-79 år 89 93
80-84 år 35 57
85-89 år 34 54
90-94 år 13 31
95-99 år 1 7
100 år eller eldre 0 0

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Trøgstad
Sverige 28
Litauen 112
Polen 121
Tyskland 14
Eritrea 20
Somalia 0
Filippinene 20
Irak 10
Pakistan 7
Vietnam 5

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

11038: Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Trøgstad
Selveier 78.9
Andels- / aksjeeier 4.6
Leier 16.5

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Trøgstad
Jordbruk, skogbruk og fiske 130
Sekundærnæringer 669
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 929
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 153
Undervisning 184
Helse- og sosialtjenester 445
Personlig tjenesteyting 84

Inntekt etter skatt for husholdningene

06944: Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Trøgstad
Aleneboende 269000
Par uten barn 601000
Par med barn 0-17 år 753000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 392000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

09429: Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Trøgstad
Grunnskolenivå 1547
Videregående skole-nivå 1888
Universitets- og høgskolenivå kort 693
Universitets- og høgskolenivå lang 141
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 25

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Trøgstad
Aktivitetstilbud barn og unge 95
Bibliotek 433
Muséer 47
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 4
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 567
Musikk- og kulturskoler 434
Kommunale kulturbygg 83

Kulturtilbud i kommunen

(Manglende data: Oppgave mangler for Innbyggere per kinosete)

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 79,1 år per 2011-2015

  • Kvinner: 82,8 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Trøgstad
Sosialsektoren samlet 3.5
Barnevern 5.5
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 4.7
Administrasjon, kommune 4.4
Kultursektoren, kommune 3.3
Barnehage 10.7
Grunnskole 20.5
Helse- og omsorg 34.8

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.