3595_1928
3595_1928
kommunefakta
2019-11-19T18:02:00.000Z
no
Torsken kommune

Kommunefakta

Torsken - 1928 (Troms Romsa)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 925 innbyggere per 2. kvartal 2019

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

07459: Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 18 17
5-9 år 23 20
10-14 år 27 30
15-19 år 29 25
20-24 år 31 23
25-29 år 25 23
30-34 år 30 21
35-39 år 22 19
40-44 år 20 27
45-49 år 35 23
50-54 år 42 39
55-59 år 33 30
60-64 år 42 21
65-69 år 23 29
70-74 år 35 37
75-79 år 22 17
80-84 år 17 19
85-89 år 10 15
90-94 år 0 10
95-99 år 0 2
100 år eller eldre 0 0

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Torsken
Sverige 4
Litauen 60
Polen 19
Tyskland 6
Eritrea 5
Somalia 13
Filippinene 6
Irak 0
Pakistan 0
Vietnam 0

Endringer i befolkningen

(Manglende data: Verdien er tom for Nettoflytting)

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

11038: Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Torsken
Selveier 78.2
Andels- / aksjeeier 0
Leier 21.8

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Torsken
Jordbruk, skogbruk og fiske 71
Sekundærnæringer 115
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 74
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 20
Undervisning 45
Helse- og sosialtjenester 80
Personlig tjenesteyting 3

Inntekt etter skatt for husholdningene

06944: Inntekt for husholdninger, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Torsken
Aleneboende 247000
Par uten barn 585000
Par med barn 0-17 år 729000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 316000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

09429: Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Torsken
Grunnskolenivå 353
Videregående skolenivå 299
Universitets- og høgskolenivå, kort 105
Universitets- og høgskolenivå, lang 16
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 10

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturmidlene til? Utvalg.

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Torsken
Aktivitetstilbud barn og unge -82
Bibliotek 424
Muséer 99
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 208
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 0
Kulturskoler 494
Kommunale kulturbygg 0

Kulturtilbud i kommunen

(Manglende data: Tall kan ikke forekomme for Bøker lånt på biblioteket)

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 79,6 år per 2011-2015

  • Kvinner: 83,9 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Torsken
Sosialsektoren samlet 4.8
Barnevern 1.7
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 5
Administrasjon, kommune 19.3
Kultursektoren, kommune 1.3
Barnehage 6.1
Grunnskole 16
Helse- og omsorg 31.2

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.