3595_0711
3595_0711
kommunefakta
2020-01-20T11:05:00.000Z
no
Svelvik kommune

Kommunefakta

Svelvik - 0711 (Vestfold)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 6 628 innbyggere per 3. kvartal 2019

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

07459: Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 149 137
5-9 år 161 164
10-14 år 224 189
15-19 år 219 180
20-24 år 196 162
25-29 år 197 179
30-34 år 175 182
35-39 år 195 189
40-44 år 240 232
45-49 år 268 260
50-54 år 263 250
55-59 år 254 228
60-64 år 220 233
65-69 år 196 214
70-74 år 195 215
75-79 år 127 133
80-84 år 63 83
85-89 år 31 46
90-94 år 13 13
95-99 år 2 7
100 år eller eldre 0 1

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Svelvik (-2019)
Sverige 34
Litauen 83
Polen 299
Tyskland 48
Eritrea 26
Somalia 14
Filippinene 17
Irak 12
Pakistan 3
Vietnam 20

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

11038: Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Svelvik (-2019)
Selveier 81.2
Andels- / aksjeeier 3.9
Leier 15

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Svelvik (-2019)
Jordbruk, skogbruk og fiske 37
Sekundærnæringer 823
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 1199
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 196
Undervisning 183
Helse- og sosialtjenester 629
Personlig tjenesteyting 123

Inntekt etter skatt for husholdningene

06944: Inntekt for husholdninger, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Svelvik (-2019)
Aleneboende 298000
Par uten barn 640000
Par med barn 0-17 år 791000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 403000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

09429: Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Svelvik (-2019)
Grunnskolenivå 1732
Videregående skolenivå 2334
Universitets- og høgskolenivå, kort 1054
Universitets- og høgskolenivå, lang 219
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 39

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturmidlene til? Utvalg.

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Svelvik
Aktivitetstilbud barn og unge 154
Bibliotek 27
Muséer 72
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 116
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 318
Kulturskoler 212
Kommunale kulturbygg 273

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 79,3 år per 2011-2015

  • Kvinner: 83,7 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Svelvik
Sosialsektoren samlet 6
Barnevern 3.5
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 5.8
Administrasjon, kommune 7.2
Kultursektoren, kommune 3.5
Barnehage 10.5
Grunnskole 20.3
Helse- og omsorg 31.2

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.