3595_1245
3595_1245
kommunefakta
2018-05-25T13:15:00.000Z
no
Sund kommune

Kommunefakta

Sund - 1245 (Hordaland)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 7 054 innbyggere per 1. kvartal 2018

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

Folkemengde 1. januar, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 232 230
5-9 år 298 269
10-14 år 266 245
15-19 år 227 206
20-24 år 187 175
25-29 år 253 242
30-34 år 264 219
35-39 år 265 256
40-44 år 231 218
45-49 år 254 223
50-54 år 231 205
55-59 år 211 179
60-64 år 208 200
65-69 år 198 190
70-74 år 154 151
75-79 år 89 82
80-84 år 47 62
85-89 år 29 41
90-94 år 8 28
95-99 år 3 9
100 år eller eldre 0 0

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Sund
Sverige 11
Litauen 180
Polen 184
Tyskland 56
Eritrea 17
Somalia 8
Filippinene 19
Irak 4
Pakistan 5
Vietnam 7

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Sund
Selveier 88
Andels- / aksjeeier 0.4
Leier 11.6

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Sund
Jordbruk, skogbruk og fiske 114
Sekundærnæringer 1002
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 1101
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 151
Undervisning 189
Helse- og sosialtjenester 678
Personlig tjenesteyting 101

Inntekt etter skatt for husholdningene

Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Sund
Aleneboende 289000
Par uten barn 610000
Par med barn 0-17 år 772000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 385000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Sund
Grunnskolenivå 1580
Videregående skole-nivå 2463
Universitets- og høgskolenivå kort 921
Universitets- og høgskolenivå lang 173
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 30

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

K1. Konsern - Kultur - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Sund
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (F 231), konsern 3
Netto driftsutgifter til folkebibliotek ( F370) , konsern 16.2
Netto driftsutgifter til museer (F 375) , konsern 2.9
Netto driftsutgifter til idrett (F 380 ), konsern 31.7
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (F 381), konsern 0
Netto driftsutgifter til kultur- og musikkskoler (F 383), konsern 13.7
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg (F 386), konsern 0

Kulturtilbud i kommunen

(Manglende data: Oppgave mangler for Bøker lånt på biblioteket, Oppgave mangler for Innbyggere per kinosete, Oppgave mangler for Frivillige barne- og ungdomsforeninger)

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 80 år per 2011-2015

  • Kvinner: 84,3 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

(Manglende data: Oppgave mangler for Fastlegekonsultasjoner per person i pasientens bostedskommune)

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

(Manglende data: Oppgave mangler for Andel innbyggere 67-79 år som bor på institusjon)

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Utgifter etter utvalgte områder

A1. Konsern - Finansielle nøkkeltall og adm., styring og fellesutg. - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Sund
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern 8.1
Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern 15.6
Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern 26.9
Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern 25.5
Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern 3.5
Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern 3.9
Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern 0
Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern 2.4

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.