3595_0123
3595_0123
kommunefakta
2019-01-24T09:40:00.000Z
no
Spydeberg kommune

Kommunefakta

Spydeberg - 0123 (Østfold)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 5 992 innbyggere per 3. kvartal 2018

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

07459: Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 183 167
5-9 år 198 165
10-14 år 183 164
15-19 år 199 177
20-24 år 157 120
25-29 år 174 171
30-34 år 182 182
35-39 år 217 218
40-44 år 204 191
45-49 år 225 203
50-54 år 192 172
55-59 år 180 187
60-64 år 178 169
65-69 år 155 191
70-74 år 169 175
75-79 år 84 103
80-84 år 47 58
85-89 år 30 50
90-94 år 13 18
95-99 år 0 2
100 år eller eldre 0 0

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Spydeberg
Sverige 37
Litauen 59
Polen 120
Tyskland 25
Eritrea 49
Somalia 3
Filippinene 19
Irak 33
Pakistan 15
Vietnam 8

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

11038: Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Spydeberg
Selveier 80.8
Andels- / aksjeeier 4.1
Leier 15.1

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Spydeberg
Jordbruk, skogbruk og fiske 83
Sekundærnæringer 551
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 1185
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 162
Undervisning 185
Helse- og sosialtjenester 519
Personlig tjenesteyting 111

Inntekt etter skatt for husholdningene

06944: Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Spydeberg
Aleneboende 284000
Par uten barn 626000
Par med barn 0-17 år 805000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 413000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

09429: Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Spydeberg
Grunnskolenivå 1454
Videregående skole-nivå 1968
Universitets- og høgskolenivå kort 863
Universitets- og høgskolenivå lang 269
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 26

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Spydeberg
Aktivitetstilbud barn og unge 244
Bibliotek 256
Muséer 0
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 162
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 380
Musikk- og kulturskoler 162
Kommunale kulturbygg 140

Kulturtilbud i kommunen

(Manglende data: Oppgave mangler for Innbyggere per kinosete)

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 79,1 år per 2011-2015

  • Kvinner: 82,8 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Spydeberg
Sosialsektoren samlet 5.3
Barnevern 5.1
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 4.9
Administrasjon, kommune 4.9
Kultursektoren, kommune 2.6
Barnehage 11.4
Grunnskole 21.5
Helse- og omsorg 32.2

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.