3595_0123
3595_0123
kommunefakta
2020-01-20T10:15:00.000Z
no
Spydeberg kommune

Kommunefakta

Spydeberg - 0123 (Østfold)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 6 197 innbyggere per 3. kvartal 2019

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

07459: Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 189 179
5-9 år 199 169
10-14 år 201 164
15-19 år 185 179
20-24 år 172 143
25-29 år 166 165
30-34 år 200 203
35-39 år 221 216
40-44 år 217 203
45-49 år 216 201
50-54 år 207 185
55-59 år 175 176
60-64 år 176 186
65-69 år 165 195
70-74 år 165 179
75-79 år 103 117
80-84 år 47 61
85-89 år 31 49
90-94 år 13 22
95-99 år 2 0
100 år eller eldre 0 0

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Spydeberg (-2019)
Sverige 38
Litauen 68
Polen 124
Tyskland 32
Eritrea 52
Somalia 4
Filippinene 38
Irak 25
Pakistan 13
Vietnam 4

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

11038: Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Spydeberg (-2019)
Selveier 81.7
Andels- / aksjeeier 4.1
Leier 14.2

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Spydeberg (-2019)
Jordbruk, skogbruk og fiske 81
Sekundærnæringer 586
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 1252
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 171
Undervisning 189
Helse- og sosialtjenester 561
Personlig tjenesteyting 108

Inntekt etter skatt for husholdningene

06944: Inntekt for husholdninger, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Spydeberg (-2019)
Aleneboende 296000
Par uten barn 642000
Par med barn 0-17 år 823000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 422000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

09429: Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Spydeberg (-2019)
Grunnskolenivå 1467
Videregående skolenivå 2047
Universitets- og høgskolenivå, kort 907
Universitets- og høgskolenivå, lang 270
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 28

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturmidlene til? Utvalg.

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Spydeberg
Aktivitetstilbud barn og unge 240
Bibliotek 296
Muséer 0
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 157
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 420
Kulturskoler 161
Kommunale kulturbygg 232

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 79,1 år per 2011-2015

  • Kvinner: 82,8 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Spydeberg
Sosialsektoren samlet 4.7
Barnevern 4.4
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 5.2
Administrasjon, kommune 4.2
Kultursektoren, kommune 2.5
Barnehage 11
Grunnskole 20.5
Helse- og omsorg 36.6

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.