3595_0226
3595_0226
kommunefakta
2020-01-24T02:22:00.000Z
no
Sørum kommune

Kommunefakta

Sørum - 0226 (Akershus)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 18 430 innbyggere per 3. kvartal 2019

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

07459: Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 606 591
5-9 år 661 651
10-14 år 670 646
15-19 år 630 570
20-24 år 465 458
25-29 år 550 492
30-34 år 635 659
35-39 år 676 671
40-44 år 709 678
45-49 år 805 712
50-54 år 709 635
55-59 år 558 483
60-64 år 480 405
65-69 år 377 369
70-74 år 342 338
75-79 år 198 258
80-84 år 125 163
85-89 år 65 131
90-94 år 26 50
95-99 år 4 11
100 år eller eldre 0 1

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Sørum (-2019)
Sverige 194
Litauen 414
Polen 617
Tyskland 106
Eritrea 63
Somalia 16
Filippinene 76
Irak 88
Pakistan 205
Vietnam 63

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

11038: Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Sørum (-2019)
Selveier 84.9
Andels- / aksjeeier 2.4
Leier 12.7

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Sørum (-2019)
Jordbruk, skogbruk og fiske 139
Sekundærnæringer 1624
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 4384
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 733
Undervisning 620
Helse- og sosialtjenester 1660
Personlig tjenesteyting 336

Inntekt etter skatt for husholdningene

06944: Inntekt for husholdninger, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Sørum (-2019)
Aleneboende 316000
Par uten barn 691000
Par med barn 0-17 år 869000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 454000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

09429: Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Sørum (-2019)
Grunnskolenivå 3799
Videregående skolenivå 5581
Universitets- og høgskolenivå, kort 3321
Universitets- og høgskolenivå, lang 1049
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 79

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturmidlene til? Utvalg.

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Sørum
Aktivitetstilbud barn og unge 94
Bibliotek 360
Muséer 76
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg -257
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 36
Kulturskoler 272
Kommunale kulturbygg 64

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 80,5 år per 2011-2015

  • Kvinner: 84,3 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Sørum
Sosialsektoren samlet 3.7
Barnevern 3.2
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 8.2
Administrasjon, kommune 5.4
Kultursektoren, kommune 2.4
Barnehage 14.6
Grunnskole 22.2
Helse- og omsorg 27.6

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.