3595_1870
3595_1870
kommunefakta
2019-01-22T19:48:00.000Z
no
Sortland kommune

Kommunefakta

Sortland - 1870 (Nordland)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 10 528 innbyggere per 3. kvartal 2018

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

07459: Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 283 264
5-9 år 356 302
10-14 år 304 285
15-19 år 415 354
20-24 år 397 319
25-29 år 356 317
30-34 år 314 273
35-39 år 329 304
40-44 år 316 308
45-49 år 374 368
50-54 år 373 364
55-59 år 308 327
60-64 år 324 324
65-69 år 284 279
70-74 år 270 256
75-79 år 147 165
80-84 år 82 125
85-89 år 51 78
90-94 år 17 59
95-99 år 6 22
100 år eller eldre 1 1

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Sortland - Suortá
Sverige 22
Litauen 62
Polen 115
Tyskland 20
Eritrea 32
Somalia 70
Filippinene 16
Irak 20
Pakistan 0
Vietnam 3

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

11038: Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Sortland - Suortá
Selveier 80.8
Andels- / aksjeeier 2.2
Leier 17

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Sortland - Suortá
Jordbruk, skogbruk og fiske 209
Sekundærnæringer 999
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 1853
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 339
Undervisning 492
Helse- og sosialtjenester 1055
Personlig tjenesteyting 152

Inntekt etter skatt for husholdningene

06944: Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Sortland - Suortá
Aleneboende 274000
Par uten barn 627000
Par med barn 0-17 år 798000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 389000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

09429: Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Sortland - Suortá
Grunnskolenivå 2867
Videregående skole-nivå 3202
Universitets- og høgskolenivå kort 1677
Universitets- og høgskolenivå lang 413
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 46

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Sortland - Suortá
Aktivitetstilbud barn og unge 50
Bibliotek 234
Muséer 0
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 199
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 414
Musikk- og kulturskoler 433
Kommunale kulturbygg 1227

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 79 år per 2011-2015

  • Kvinner: 83,3 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Sortland - Suortá
Sosialsektoren samlet 6.9
Barnevern 2
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 1.8
Administrasjon, kommune 5
Kultursektoren, kommune 5.2
Barnehage 9.8
Grunnskole 19.7
Helse- og omsorg 28.2

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.