På grunn av vedlikehold vil ssb.no og statistikkbanken være utilgjengelig i perioden 17.00-17.30 torsdag 23. januar. Vi beklager ulempene dette måtte medføre.

3595_1845
3595_1845
kommunefakta
2020-01-23T15:29:00.000Z
no
Sørfold kommune

Kommunefakta

Sørfold - 1845 (Nordland)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 1 945 innbyggere per 3. kvartal 2019

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

07459: Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 54 48
5-9 år 55 36
10-14 år 55 62
15-19 år 64 58
20-24 år 36 52
25-29 år 61 43
30-34 år 51 48
35-39 år 51 33
40-44 år 44 59
45-49 år 80 66
50-54 år 75 56
55-59 år 75 58
60-64 år 60 70
65-69 år 72 77
70-74 år 86 79
75-79 år 49 39
80-84 år 32 32
85-89 år 11 21
90-94 år 2 13
95-99 år 1 8
100 år eller eldre 0 3

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Sørfold
Sverige 6
Litauen 0
Polen 10
Tyskland 11
Eritrea 0
Somalia 0
Filippinene 3
Irak 0
Pakistan 0
Vietnam 0

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

11038: Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Sørfold
Selveier 82.3
Andels- / aksjeeier 3.5
Leier 14.2

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Sørfold
Jordbruk, skogbruk og fiske 90
Sekundærnæringer 274
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 171
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 57
Undervisning 65
Helse- og sosialtjenester 200
Personlig tjenesteyting 21

Inntekt etter skatt for husholdningene

06944: Inntekt for husholdninger, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Sørfold
Aleneboende 277000
Par uten barn 585000
Par med barn 0-17 år 783000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 407000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

09429: Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Sørfold
Grunnskolenivå 623
Videregående skolenivå 672
Universitets- og høgskolenivå, kort 265
Universitets- og høgskolenivå, lang 36
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 8

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturmidlene til? Utvalg.

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Sørfold
Aktivitetstilbud barn og unge 93
Bibliotek 494
Muséer 0
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 728
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 1156
Kulturskoler 1121
Kommunale kulturbygg 2

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 79 år per 2011-2015

  • Kvinner: 83,3 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Sørfold
Sosialsektoren samlet 2.5
Barnevern 1.3
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 3
Administrasjon, kommune 9.3
Kultursektoren, kommune 3.5
Barnehage 6.3
Grunnskole 19.4
Helse- og omsorg 32.9

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.