3595_1017
3595_1017
kommunefakta
2020-01-23T23:07:00.000Z
no
Songdalen kommune

Kommunefakta

Songdalen - 1017 (Vest-Agder)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 6 690 innbyggere per 3. kvartal 2019

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

07459: Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 203 210
5-9 år 250 238
10-14 år 225 228
15-19 år 220 228
20-24 år 247 195
25-29 år 255 227
30-34 år 237 215
35-39 år 219 233
40-44 år 243 218
45-49 år 246 236
50-54 år 230 209
55-59 år 215 175
60-64 år 168 161
65-69 år 154 136
70-74 år 124 134
75-79 år 94 115
80-84 år 53 53
85-89 år 26 47
90-94 år 10 24
95-99 år 0 3
100 år eller eldre 1 1

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Songdalen (-2019)
Sverige 22
Litauen 42
Polen 152
Tyskland 52
Eritrea 49
Somalia 14
Filippinene 20
Irak 44
Pakistan 9
Vietnam 0

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

11038: Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Songdalen (-2019)
Selveier 84.4
Andels- / aksjeeier 2.9
Leier 12.7

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Songdalen (-2019)
Jordbruk, skogbruk og fiske 56
Sekundærnæringer 869
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 1126
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 132
Undervisning 220
Helse- og sosialtjenester 650
Personlig tjenesteyting 97

Inntekt etter skatt for husholdningene

06944: Inntekt for husholdninger, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Songdalen (-2019)
Aleneboende 283000
Par uten barn 614000
Par med barn 0-17 år 743000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 374000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

09429: Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Songdalen (-2019)
Grunnskolenivå 1603
Videregående skolenivå 2358
Universitets- og høgskolenivå, kort 917
Universitets- og høgskolenivå, lang 207
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 39

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturmidlene til? Utvalg.

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Songdalen
Aktivitetstilbud barn og unge 348
Bibliotek 223
Muséer 5
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 33
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 423
Kulturskoler 404
Kommunale kulturbygg 122

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 79,7 år per 2011-2015

  • Kvinner: 83,7 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Songdalen
Sosialsektoren samlet 5.8
Barnevern 2.2
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 3.2
Administrasjon, kommune 7.5
Kultursektoren, kommune 2.4
Barnehage 13.4
Grunnskole 25.8
Helse- og omsorg 25

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.