3595_1018
3595_1018
kommunefakta
2018-05-26T10:27:00.000Z
no
Søgne kommune

Kommunefakta

Søgne - 1018 (Vest-Agder)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 11 359 innbyggere per 1. kvartal 2018

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

Folkemengde 1. januar, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 328 340
5-9 år 392 367
10-14 år 395 402
15-19 år 424 420
20-24 år 371 322
25-29 år 323 332
30-34 år 328 352
35-39 år 365 355
40-44 år 344 395
45-49 år 480 409
50-54 år 420 375
55-59 år 347 306
60-64 år 332 324
65-69 år 301 271
70-74 år 245 283
75-79 år 145 166
80-84 år 80 120
85-89 år 46 82
90-94 år 19 28
95-99 år 2 6
100 år eller eldre 0 0

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Søgne
Sverige 22
Litauen 28
Polen 232
Tyskland 75
Eritrea 37
Somalia 25
Filippinene 35
Irak 38
Pakistan 5
Vietnam 3

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Søgne
Selveier 85.1
Andels- / aksjeeier 2.7
Leier 12.2

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Søgne
Jordbruk, skogbruk og fiske 92
Sekundærnæringer 1453
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 1751
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 291
Undervisning 501
Helse- og sosialtjenester 1139
Personlig tjenesteyting 197

Inntekt etter skatt for husholdningene

Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Søgne
Aleneboende 281000
Par uten barn 629000
Par med barn 0-17 år 774000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 394000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Søgne
Grunnskolenivå 2311
Videregående skole-nivå 3807
Universitets- og høgskolenivå kort 1991
Universitets- og høgskolenivå lang 524
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 37

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

K1. Konsern - Kultur - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Søgne
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (F 231), konsern 10.3
Netto driftsutgifter til folkebibliotek ( F370) , konsern 17.2
Netto driftsutgifter til museer (F 375) , konsern 1.1
Netto driftsutgifter til idrett (F 380 ), konsern 6.5
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (F 381), konsern 9.8
Netto driftsutgifter til kultur- og musikkskoler (F 383), konsern 16.4
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg (F 386), konsern 11.5

Kulturtilbud i kommunen

(Manglende data: Oppgave mangler for Bøker lånt på biblioteket, Oppgave mangler for Innbyggere per kinosete)

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 79,7 år per 2011-2015

  • Kvinner: 83,7 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

(Manglende data: Oppgave mangler for Fastlegekonsultasjoner per person i pasientens bostedskommune)

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Utgifter etter utvalgte områder

A1. Konsern - Finansielle nøkkeltall og adm., styring og fellesutg. - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Søgne
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern 8.3
Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern 13
Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern 24.4
Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern 28.7
Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern 5.3
Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern 2.6
Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern 4.3
Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern 2.8

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.