3595_1018
3595_1018
kommunefakta
2020-01-20T09:54:00.000Z
no
Søgne kommune

Kommunefakta

Søgne - 1018 (Vest-Agder)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 11 563 innbyggere per 3. kvartal 2019

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

07459: Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 326 339
5-9 år 380 367
10-14 år 427 411
15-19 år 402 385
20-24 år 394 338
25-29 år 331 346
30-34 år 318 328
35-39 år 370 361
40-44 år 323 374
45-49 år 461 409
50-54 år 446 393
55-59 år 348 311
60-64 år 324 312
65-69 år 303 291
70-74 år 268 274
75-79 år 160 184
80-84 år 83 124
85-89 år 46 79
90-94 år 18 35
95-99 år 4 8
100 år eller eldre 1 1

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Søgne (-2019)
Sverige 23
Litauen 26
Polen 235
Tyskland 73
Eritrea 39
Somalia 25
Filippinene 36
Irak 34
Pakistan 6
Vietnam 5

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

11038: Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Søgne (-2019)
Selveier 84.4
Andels- / aksjeeier 2.5
Leier 13.1

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Søgne (-2019)
Jordbruk, skogbruk og fiske 100
Sekundærnæringer 1517
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 1737
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 296
Undervisning 516
Helse- og sosialtjenester 1144
Personlig tjenesteyting 208

Inntekt etter skatt for husholdningene

06944: Inntekt for husholdninger, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Søgne (-2019)
Aleneboende 293000
Par uten barn 649000
Par med barn 0-17 år 818000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 391000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

09429: Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Søgne (-2019)
Grunnskolenivå 2215
Videregående skolenivå 3857
Universitets- og høgskolenivå, kort 2052
Universitets- og høgskolenivå, lang 556
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 43

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturmidlene til? Utvalg.

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Søgne
Aktivitetstilbud barn og unge 202
Bibliotek 274
Muséer 15
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 109
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 150
Kulturskoler 279
Kommunale kulturbygg 176

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 79,7 år per 2011-2015

  • Kvinner: 83,7 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Søgne
Sosialsektoren samlet 5.7
Barnevern 3
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 3.9
Administrasjon, kommune 7.1
Kultursektoren, kommune 2.8
Barnehage 13.1
Grunnskole 24
Helse- og omsorg 29.6

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.