3595_1529
3595_1529
kommunefakta
2020-01-20T11:27:00.000Z
no
Skodje kommune

Kommunefakta

Skodje - 1529 (Møre og Romsdal)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 4 756 innbyggere per 3. kvartal 2019

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

07459: Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 170 154
5-9 år 169 182
10-14 år 178 152
15-19 år 130 143
20-24 år 159 152
25-29 år 147 140
30-34 år 164 176
35-39 år 183 160
40-44 år 158 139
45-49 år 167 153
50-54 år 166 148
55-59 år 152 135
60-64 år 128 122
65-69 år 129 123
70-74 år 110 94
75-79 år 54 62
80-84 år 29 44
85-89 år 29 36
90-94 år 10 12
95-99 år 0 5
100 år eller eldre 0 0

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Skodje (-2019)
Sverige 13
Litauen 95
Polen 124
Tyskland 46
Eritrea 12
Somalia 16
Filippinene 14
Irak 0
Pakistan 0
Vietnam 0

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

11038: Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Skodje (-2019)
Selveier 89
Andels- / aksjeeier 0.6
Leier 10.4

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Skodje (-2019)
Jordbruk, skogbruk og fiske 47
Sekundærnæringer 639
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 864
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 94
Undervisning 169
Helse- og sosialtjenester 614
Personlig tjenesteyting 68

Inntekt etter skatt for husholdningene

06944: Inntekt for husholdninger, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Skodje (-2019)
Aleneboende 304000
Par uten barn 672000
Par med barn 0-17 år 809000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 440000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

09429: Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Skodje (-2019)
Grunnskolenivå 996
Videregående skolenivå 1515
Universitets- og høgskolenivå, kort 862
Universitets- og høgskolenivå, lang 177
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 24

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturmidlene til? Utvalg.

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Skodje
Aktivitetstilbud barn og unge 0
Bibliotek 176
Muséer 0
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 0
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 630
Kulturskoler 209
Kommunale kulturbygg 272

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 80,6 år per 2011-2015

  • Kvinner: 84,7 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Skodje
Sosialsektoren samlet 6
Barnevern 5
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 3.2
Administrasjon, kommune 4.9
Kultursektoren, kommune 2.4
Barnehage 14.3
Grunnskole 20.2
Helse- og omsorg 33

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.