3595_0213
3595_0213
kommunefakta
2019-02-18T17:04:00.000Z
no
Ski kommune

Kommunefakta

Ski - 0213 (Akershus)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 30 797 innbyggere per 3. kvartal 2018

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

07459: Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 940 837
5-9 år 1113 1119
10-14 år 1174 1071
15-19 år 1059 1017
20-24 år 930 792
25-29 år 838 759
30-34 år 876 869
35-39 år 1045 1050
40-44 år 1153 1225
45-49 år 1309 1234
50-54 år 1124 1116
55-59 år 943 888
60-64 år 809 770
65-69 år 681 690
70-74 år 700 734
75-79 år 406 500
80-84 år 240 319
85-89 år 145 221
90-94 år 47 103
95-99 år 9 22
100 år eller eldre 1 2

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Ski
Sverige 406
Litauen 201
Polen 589
Tyskland 149
Eritrea 187
Somalia 241
Filippinene 137
Irak 394
Pakistan 286
Vietnam 163

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

11038: Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Ski
Selveier 84.5
Andels- / aksjeeier 3.4
Leier 12.1

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Ski
Jordbruk, skogbruk og fiske 96
Sekundærnæringer 1979
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 7398
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 1247
Undervisning 1207
Helse- og sosialtjenester 2695
Personlig tjenesteyting 651

Inntekt etter skatt for husholdningene

06944: Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Ski
Aleneboende 307000
Par uten barn 689000
Par med barn 0-17 år 879000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 448000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

09429: Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Ski
Grunnskolenivå 5815
Videregående skole-nivå 8826
Universitets- og høgskolenivå kort 6310
Universitets- og høgskolenivå lang 2481
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 141

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Ski
Aktivitetstilbud barn og unge 141
Bibliotek 353
Muséer 0
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 149
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 882
Musikk- og kulturskoler 217
Kommunale kulturbygg 131

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 80,5 år per 2011-2015

  • Kvinner: 84,3 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Ski
Sosialsektoren samlet 5.4
Barnevern 4
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 5.2
Administrasjon, kommune 4.9
Kultursektoren, kommune 3.2
Barnehage 13.2
Grunnskole 20.8
Helse- og omsorg 28.6

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.