3595_0231
3595_0231
kommunefakta
2020-01-20T08:52:00.000Z
no
Skedsmo kommune

Kommunefakta

Skedsmo - 0231 (Akershus)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 56 242 innbyggere per 3. kvartal 2019

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

07459: Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 1586 1544
5-9 år 1732 1642
10-14 år 1783 1718
15-19 år 1801 1733
20-24 år 1754 1685
25-29 år 1914 1835
30-34 år 1935 1814
35-39 år 1932 1897
40-44 år 2009 1973
45-49 år 2312 2168
50-54 år 2188 2018
55-59 år 1787 1546
60-64 år 1342 1405
65-69 år 1123 1240
70-74 år 1146 1300
75-79 år 751 934
80-84 år 451 641
85-89 år 271 388
90-94 år 83 206
95-99 år 10 46
100 år eller eldre 2 7

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Skedsmo (-2019)
Sverige 500
Litauen 506
Polen 1272
Tyskland 220
Eritrea 369
Somalia 171
Filippinene 246
Irak 961
Pakistan 1626
Vietnam 1466

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

11038: Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Skedsmo (-2019)
Selveier 58.3
Andels- / aksjeeier 25
Leier 16.6

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Skedsmo (-2019)
Jordbruk, skogbruk og fiske 82
Sekundærnæringer 3939
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 14695
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 2144
Undervisning 1708
Helse- og sosialtjenester 4948
Personlig tjenesteyting 996

Inntekt etter skatt for husholdningene

06944: Inntekt for husholdninger, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Skedsmo (-2019)
Aleneboende 320000
Par uten barn 684000
Par med barn 0-17 år 885000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 436000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

09429: Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Skedsmo (-2019)
Grunnskolenivå 12254
Videregående skolenivå 16432
Universitets- og høgskolenivå, kort 10454
Universitets- og høgskolenivå, lang 4070
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 352

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturmidlene til? Utvalg.

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Skedsmo
Aktivitetstilbud barn og unge 265
Bibliotek 203
Muséer 12
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 7
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 784
Kulturskoler 240
Kommunale kulturbygg 396

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 80,5 år per 2011-2015

  • Kvinner: 84,3 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Skedsmo
Sosialsektoren samlet 4.6
Barnevern 3.6
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 5.6
Administrasjon, kommune 7.4
Kultursektoren, kommune 3.6
Barnehage 12.2
Grunnskole 19.6
Helse- og omsorg 28.5

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.