3595_1913
3595_1913
kommunefakta
2020-01-24T02:31:00.000Z
no
Skånland kommune

Kommunefakta

Skånland - 1913 (Troms Romsa)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 2 980 innbyggere per 3. kvartal 2019

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

07459: Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 65 52
5-9 år 76 88
10-14 år 82 86
15-19 år 87 92
20-24 år 81 72
25-29 år 75 61
30-34 år 72 68
35-39 år 98 80
40-44 år 101 90
45-49 år 104 83
50-54 år 115 77
55-59 år 112 111
60-64 år 103 109
65-69 år 125 110
70-74 år 110 91
75-79 år 84 78
80-84 år 37 46
85-89 år 19 35
90-94 år 7 19
95-99 år 3 4
100 år eller eldre 0 1

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Skånland (-2019)
Sverige 8
Litauen 10
Polen 96
Tyskland 23
Eritrea 3
Somalia 11
Filippinene 10
Irak 0
Pakistan 0
Vietnam 0

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

11038: Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Skånland (-2019)
Selveier 84.1
Andels- / aksjeeier 0.2
Leier 15.6

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Skånland (-2019)
Jordbruk, skogbruk og fiske 62
Sekundærnæringer 291
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 359
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 110
Undervisning 138
Helse- og sosialtjenester 335
Personlig tjenesteyting 42

Inntekt etter skatt for husholdningene

06944: Inntekt for husholdninger, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Skånland (-2019)
Aleneboende 278000
Par uten barn 617000
Par med barn 0-17 år 799000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 430000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

09429: Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Skånland (-2019)
Grunnskolenivå 789
Videregående skolenivå 1035
Universitets- og høgskolenivå, kort 526
Universitets- og høgskolenivå, lang 103
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 15

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturmidlene til? Utvalg.

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Skånland
Aktivitetstilbud barn og unge 102
Bibliotek 286
Muséer 111
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 40
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 949
Kulturskoler 257
Kommunale kulturbygg 0

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 79,6 år per 2011-2015

  • Kvinner: 83,9 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Skånland
Sosialsektoren samlet 2.4
Barnevern 2.9
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 3.3
Administrasjon, kommune 8.5
Kultursektoren, kommune 2.1
Barnehage 8.7
Grunnskole 17.4
Helse- og omsorg 42.1

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.