3595_1441
3595_1441
kommunefakta
2020-01-24T02:13:00.000Z
no
Selje kommune

Kommunefakta

Selje - 1441 (Sogn og Fjordane)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 2 749 innbyggere per 3. kvartal 2019

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

07459: Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 72 64
5-9 år 70 66
10-14 år 65 81
15-19 år 89 98
20-24 år 91 98
25-29 år 75 46
30-34 år 53 72
35-39 år 76 70
40-44 år 83 66
45-49 år 85 88
50-54 år 97 80
55-59 år 99 92
60-64 år 117 113
65-69 år 110 86
70-74 år 86 71
75-79 år 48 55
80-84 år 35 52
85-89 år 19 40
90-94 år 4 19
95-99 år 4 11
100 år eller eldre 0 1

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Selje (-2019)
Sverige 15
Litauen 38
Polen 21
Tyskland 30
Eritrea 0
Somalia 8
Filippinene 14
Irak 0
Pakistan 0
Vietnam 0

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

11038: Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Selje (-2019)
Selveier 85.3
Andels- / aksjeeier 0
Leier 14.7

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Selje (-2019)
Jordbruk, skogbruk og fiske 142
Sekundærnæringer 420
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 343
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 55
Undervisning 96
Helse- og sosialtjenester 285
Personlig tjenesteyting 29

Inntekt etter skatt for husholdningene

06944: Inntekt for husholdninger, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Selje (-2019)
Aleneboende 273000
Par uten barn 607000
Par med barn 0-17 år 845000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 439000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

09429: Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Selje (-2019)
Grunnskolenivå 741
Videregående skolenivå 1003
Universitets- og høgskolenivå, kort 385
Universitets- og høgskolenivå, lang 77
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 8

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturmidlene til? Utvalg.

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Selje
Aktivitetstilbud barn og unge -8
Bibliotek 203
Muséer 41
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 29
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 0
Kulturskoler 80
Kommunale kulturbygg 0

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 80,3 år per 2011-2015

  • Kvinner: 85,2 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Selje
Sosialsektoren samlet 4
Barnevern 1.6
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 4.7
Administrasjon, kommune 7.6
Kultursektoren, kommune 0.8
Barnehage 8.3
Grunnskole 19
Helse- og omsorg 38.5

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.