På grunn av vedlikehold vil ssb.no og statistikkbanken være utilgjengelig i perioden 17.00-17.30 torsdag 23. januar. Vi beklager ulempene dette måtte medføre.

3595_1546
3595_1546
kommunefakta
2020-01-23T16:06:00.000Z
no
Sandøy kommune

Kommunefakta

Sandøy - 1546 (Møre og Romsdal)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 1 218 innbyggere per 3. kvartal 2019

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

07459: Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 22 21
5-9 år 40 31
10-14 år 53 38
15-19 år 41 24
20-24 år 30 38
25-29 år 27 24
30-34 år 28 23
35-39 år 30 33
40-44 år 43 36
45-49 år 46 49
50-54 år 51 33
55-59 år 36 36
60-64 år 45 42
65-69 år 56 51
70-74 år 42 34
75-79 år 17 27
80-84 år 14 27
85-89 år 13 20
90-94 år 3 9
95-99 år 1 3
100 år eller eldre 0 1

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Sandøy (-2019)
Sverige 3
Litauen 21
Polen 66
Tyskland 17
Eritrea 0
Somalia 0
Filippinene 7
Irak 0
Pakistan 0
Vietnam 0

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

11038: Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Sandøy (-2019)
Selveier 84.7
Andels- / aksjeeier 0
Leier 15.3

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Sandøy (-2019)
Jordbruk, skogbruk og fiske 45
Sekundærnæringer 215
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 154
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 29
Undervisning 40
Helse- og sosialtjenester 98
Personlig tjenesteyting 17

Inntekt etter skatt for husholdningene

06944: Inntekt for husholdninger, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Sandøy (-2019)
Aleneboende 276000
Par uten barn 684000
Par med barn 0-17 år 890000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 410000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

09429: Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Sandøy (-2019)
Grunnskolenivå 277
Videregående skolenivå 492
Universitets- og høgskolenivå, kort 170
Universitets- og høgskolenivå, lang 35
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 1

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturmidlene til? Utvalg.

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Sandøy
Aktivitetstilbud barn og unge 120
Bibliotek 599
Muséer 82
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 323
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 255
Kulturskoler 806
Kommunale kulturbygg 0

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 80,6 år per 2011-2015

  • Kvinner: 84,7 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Sandøy
Sosialsektoren samlet 2.6
Barnevern 1.1
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 5
Administrasjon, kommune 9.7
Kultursektoren, kommune 2.9
Barnehage 8
Grunnskole 20.5
Helse- og omsorg 33.2

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.