3595_0627
3595_0627
kommunefakta
2020-01-20T11:14:00.000Z
no
Røyken kommune

Kommunefakta

Røyken - 0627 (Buskerud)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 22 698 innbyggere per 3. kvartal 2019

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

07459: Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 733 671
5-9 år 801 763
10-14 år 791 777
15-19 år 757 671
20-24 år 611 547
25-29 år 559 565
30-34 år 661 766
35-39 år 837 765
40-44 år 833 844
45-49 år 931 904
50-54 år 898 861
55-59 år 750 663
60-64 år 586 585
65-69 år 575 535
70-74 år 505 559
75-79 år 294 351
80-84 år 192 210
85-89 år 81 104
90-94 år 17 54
95-99 år 7 17
100 år eller eldre 1 3

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Røyken (-2019)
Sverige 235
Litauen 318
Polen 991
Tyskland 170
Eritrea 66
Somalia 44
Filippinene 98
Irak 65
Pakistan 129
Vietnam 15

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

11038: Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Røyken (-2019)
Selveier 85
Andels- / aksjeeier 3.7
Leier 11.3

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Røyken (-2019)
Jordbruk, skogbruk og fiske 74
Sekundærnæringer 2095
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 5091
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 745
Undervisning 799
Helse- og sosialtjenester 2419
Personlig tjenesteyting 473

Inntekt etter skatt for husholdningene

06944: Inntekt for husholdninger, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Røyken (-2019)
Aleneboende 317000
Par uten barn 707000
Par med barn 0-17 år 875000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 445000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

09429: Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Røyken (-2019)
Grunnskolenivå 4230
Videregående skolenivå 6701
Universitets- og høgskolenivå, kort 4515
Universitets- og høgskolenivå, lang 1678
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 92

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturmidlene til? Utvalg.

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Røyken
Aktivitetstilbud barn og unge 0
Bibliotek 301
Muséer 64
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 792
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 118
Kulturskoler 202
Kommunale kulturbygg 206

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 79,7 år per 2011-2015

  • Kvinner: 83,6 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Røyken
Sosialsektoren samlet 3.1
Barnevern 2.4
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 5.5
Administrasjon, kommune 6.4
Kultursektoren, kommune 4.1
Barnehage 12.3
Grunnskole 23
Helse- og omsorg 27.6

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.