3595_0627
3595_0627
kommunefakta
2019-01-22T19:43:00.000Z
no
Røyken kommune

Kommunefakta

Røyken - 0627 (Buskerud)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 22 581 innbyggere per 3. kvartal 2018

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

07459: Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 730 685
5-9 år 793 756
10-14 år 771 753
15-19 år 752 704
20-24 år 642 569
25-29 år 557 558
30-34 år 703 730
35-39 år 798 774
40-44 år 862 872
45-49 år 910 900
50-54 år 911 840
55-59 år 714 622
60-64 år 587 590
65-69 år 543 543
70-74 år 498 522
75-79 år 277 321
80-84 år 183 204
85-89 år 67 101
90-94 år 22 59
95-99 år 5 20
100 år eller eldre 1 3

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Røyken
Sverige 237
Litauen 283
Polen 915
Tyskland 178
Eritrea 66
Somalia 45
Filippinene 94
Irak 63
Pakistan 125
Vietnam 20

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

11038: Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Røyken
Selveier 85.1
Andels- / aksjeeier 3.8
Leier 11.1

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Røyken
Jordbruk, skogbruk og fiske 66
Sekundærnæringer 2051
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 5073
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 733
Undervisning 755
Helse- og sosialtjenester 2376
Personlig tjenesteyting 475

Inntekt etter skatt for husholdningene

06944: Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Røyken
Aleneboende 304000
Par uten barn 689000
Par med barn 0-17 år 856000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 430000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

09429: Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Røyken
Grunnskolenivå 4249
Videregående skole-nivå 6707
Universitets- og høgskolenivå kort 4363
Universitets- og høgskolenivå lang 1616
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 92

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Røyken
Aktivitetstilbud barn og unge 0
Bibliotek 271
Muséer 26
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 784
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 144
Musikk- og kulturskoler 189
Kommunale kulturbygg 50

Kulturtilbud i kommunen

(Manglende data: Oppgave mangler for Innbyggere per kinosete)

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 79,7 år per 2011-2015

  • Kvinner: 83,6 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Røyken
Sosialsektoren samlet 3.5
Barnevern 2
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 5.7
Administrasjon, kommune 5.6
Kultursektoren, kommune 4.1
Barnehage 12.1
Grunnskole 22.9
Helse- og omsorg 26

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.