3595_1142
3595_1142
kommunefakta
2020-01-24T04:14:00.000Z
no
Rennesøy kommune

Kommunefakta

Rennesøy - 1142 (Rogaland)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 4 847 innbyggere per 3. kvartal 2019

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

07459: Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 139 163
5-9 år 216 184
10-14 år 193 187
15-19 år 168 185
20-24 år 135 119
25-29 år 169 151
30-34 år 151 132
35-39 år 146 168
40-44 år 189 170
45-49 år 186 177
50-54 år 187 166
55-59 år 161 125
60-64 år 121 137
65-69 år 105 84
70-74 år 99 82
75-79 år 52 58
80-84 år 29 33
85-89 år 25 27
90-94 år 5 17
95-99 år 0 4
100 år eller eldre 1 1

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Rennesøy (-2019)
Sverige 10
Litauen 23
Polen 150
Tyskland 69
Eritrea 31
Somalia 10
Filippinene 5
Irak 3
Pakistan 0
Vietnam 0

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

11038: Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Rennesøy (-2019)
Selveier 84.8
Andels- / aksjeeier 0
Leier 15.2

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Rennesøy (-2019)
Jordbruk, skogbruk og fiske 155
Sekundærnæringer 758
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 809
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 103
Undervisning 186
Helse- og sosialtjenester 438
Personlig tjenesteyting 66

Inntekt etter skatt for husholdningene

06944: Inntekt for husholdninger, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Rennesøy (-2019)
Aleneboende 306000
Par uten barn 689000
Par med barn 0-17 år 879000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 462000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

09429: Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Rennesøy (-2019)
Grunnskolenivå 925
Videregående skolenivå 1596
Universitets- og høgskolenivå, kort 708
Universitets- og høgskolenivå, lang 270
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 15

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturmidlene til? Utvalg.

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Rennesøy
Aktivitetstilbud barn og unge 188
Bibliotek 255
Muséer 36
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 199
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 289
Kulturskoler 455
Kommunale kulturbygg 1

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 80,1 år per 2011-2015

  • Kvinner: 84 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Rennesøy
Sosialsektoren samlet 7.3
Barnevern 1.8
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 6.5
Administrasjon, kommune 6.8
Kultursektoren, kommune 2.8
Barnehage 16.1
Grunnskole 25.8
Helse- og omsorg 21.3

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.