3595_0716
3595_0716
kommunefakta
2020-01-24T02:22:00.000Z
no
Re kommune

Kommunefakta

Re - 0716 (Vestfold)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 9 734 innbyggere per 3. kvartal 2019

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

07459: Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 268 270
5-9 år 330 297
10-14 år 372 310
15-19 år 295 277
20-24 år 322 277
25-29 år 339 301
30-34 år 311 322
35-39 år 334 311
40-44 år 353 330
45-49 år 369 340
50-54 år 363 358
55-59 år 336 282
60-64 år 260 257
65-69 år 270 245
70-74 år 219 206
75-79 år 131 133
80-84 år 73 94
85-89 år 46 53
90-94 år 20 38
95-99 år 2 15
100 år eller eldre 1 0

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Re (2002-2019)
Sverige 52
Litauen 189
Polen 269
Tyskland 47
Eritrea 27
Somalia 16
Filippinene 25
Irak 65
Pakistan 0
Vietnam 3

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

11038: Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Re (2002-2019)
Selveier 84.5
Andels- / aksjeeier 1.3
Leier 14.2

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Re (2002-2019)
Jordbruk, skogbruk og fiske 244
Sekundærnæringer 1324
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 1760
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 252
Undervisning 308
Helse- og sosialtjenester 1022
Personlig tjenesteyting 134

Inntekt etter skatt for husholdningene

06944: Inntekt for husholdninger, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Re (2002-2019)
Aleneboende 307000
Par uten barn 637000
Par med barn 0-17 år 813000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 411000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

09429: Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Re (2002-2019)
Grunnskolenivå 2114
Videregående skolenivå 3509
Universitets- og høgskolenivå, kort 1578
Universitets- og høgskolenivå, lang 342
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 26

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturmidlene til? Utvalg.

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Re
Aktivitetstilbud barn og unge 2
Bibliotek 281
Muséer 121
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 79
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 399
Kulturskoler 254
Kommunale kulturbygg 49

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 79,3 år per 2011-2015

  • Kvinner: 83,7 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Re
Sosialsektoren samlet 4.6
Barnevern 3
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 3.6
Administrasjon, kommune 7
Kultursektoren, kommune 2.3
Barnehage 13.1
Grunnskole 21.4
Helse- og omsorg 33.8

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.